Greek Articles

Ξαναγράφεται ο όρος «βιασμός»

Ο Ποινικός Κώδικας  τέθηκε σε ισχύ το 1929 και αποτελεί ουσιαστικά αντιγραφή του αντίστοιχου Ινδικού Ποινικού Κώδικα. Είναι προφανές ότι παρά τις κατά καιρούς τροποποιήσεις και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού που έχουν γίνει στο νομοθέτημα, ο Ποινικός Κώδικας, αν και όχι στην ολότητα του, περιέχει διατάξεις που μπορεί να χαρακτηριστούν ως αναχρονιστικές, καθώς και διατάξεις που έχουν ατονήσει. Είναι πασιφανές ότι ο Ποινικός Κώδικας χρήζει περαιτέρω τροποποίησης προκειμένου να αντανακλά και να συμβαδίζει με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες αντιλήψεις της εποχής και της σύγχρονης κοινωνίας. Η ανάγκη προς τροποποίηση οδήγησε σήμερα στην ετοιμασία πρότασης νόμου προς τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και συγκεκριμένα στο...

Continue reading

Σύμφωνο Πολιτικής Συμβίωσης

Civil Partnership Michalaki Pitsillidou Law Firm Limassol, Cyprus

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία σχετικά με το Σύμφωνο Πολιτικής Συμβίωσης η σύναψή του, αφορά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους τουλάχιστον, ενώ είναι απαραίτητη η ελεύθερη συναίνεση όλων των προσώπων που επιθυμούν να το υπογράψουν. Νομική Διαδικασία Σύναψης Συμφώνου Πολιτικής Συμβίωσης: Για την πραγματοποίηση του Συμφώνου Πολιτικής Συμβίωσης, θα πρέπει τα δυο αυτά πρόσωπα που επιθυμούν να υπογράψουν, να παρουσιαστούν ενώπιον του Ληξιάρχου σε Επαρχιακή Διοίκηση περιοχής όπου διαμένει το ένα πρόσωπο εκ των δύο. Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει: υποβολή συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου σχετικού εντύπου Πολιτικής Συμβίωσης καθώς και τα σχετικά έντυπα που απαιτούνται. Επίσης, δεν μπορεί να παραληφθεί η...

Continue reading

Έχω το δικαίωμα να μιλήσω με το δικηγόρο μου όταν συλληφθώ;

Right to talk to my lawyer when arrested

Ναι. Αν έχεις συλληφθεί, μπορείς να ζητήσεις απευθείας να μιλήσεις με το δικηγόρο σου. Πάντα να ζητάς να μιλάς στο δικηγόρο σου πριν μιλήσεις στην αστυνομία.   1.   ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ; Σύμφωνα με το νόμο: Σύλληψη 9.-(1) Κατά τη σύλληψη, ο αστυνομικός ή άλλο πρόσωπο που προβαίνει σε αυτή, πρέπει πράγματι να αγγίξει το άτομο που θα συλληφθεί ή να περιορίσει αυτό, εκτός αν υπάρξει με λόγια ή με έργα υποταγή στην κράτηση. (2) Αν το πρόσωπο που θα συλληφθεί βίαια αντιστέκεται στην προσπάθεια σύλληψης του ή αποπειράται να διαφύγει αυτήν, ο αστυνομικός ή άλλο πρόσωπο που προβαίνει στη σύλληψη δύναται να χρησιμοποιήσει όλα...

Continue reading

Νομική διαδικασία άμβλωσης – Κύπρος

abortion procedure by law cyprus

Οι αμβλώσεις ή αλλιώς εκτρώσεις, αποτελούν μία διαδικασία αρκετά συχνή στη σύγχρονη κοινωνία. Γενικά η συγκεκριμένη πράξη είναι ποινικά κολάσιμη πράξη! Ωστόσο η νομοθεσία προβλέπει αριθμό περιπτώσεων όπου η άμβλωση θεωρείτε δικαιολογία ή ακόμη και επιβεβλημένη πράξη.   Η απόπειρα άμβλωσης από κυοφορούσα γυναίκα, με βάση το νόμο καταγράφεται ως εξής: «Γυναίκα που κυοφορεί ή όχι, η οποία με σκοπό να επιφέρει αποβολή στον εαυτό της, παίρνει παράνομα δηλητήριο ή άλλο επιβλαβές πράγμα, ή χρησιμοποιεί βία οποιουδήποτε είδους ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ή επιτρέπει να χορηγηθεί σε αυτή ή να χρησιμοποιηθεί πάνω της ο,τιδήποτε από τα αναφερόμενα πιο πάνω, είναι ένοχη κακουργήματος και...

Continue reading

Τελεία στις ανεξέλεγκτες Κυπριακές υπηκοότητες

changes cyprus investment programme

Νέα πρόταση αλλαγής σχετικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Σχέδιο της Κύπρου, με σκοπό τη δημιουργία σωστής διαδικασίας ελέγχου και την αλλαγή απόψεων – δυσφήμισης- όσο αφορά τη δικαιοδοσία του Κυπριακού Διαβατηρίου σε υποψήφιους τρίτων χωρών (χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Το Υπουργικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από συνεδρία που πραγματοποιήθηκε τέλη Ιουλίου για το συγκεκριμένο θέμα, ενέκριναν την απόκλιση ατόμων υψηλού ρίσκου, δηλαδή άτομα με πολιτειακό αξίωμα στο παρόν ή στο παρελθόν (τελευταία 5 χρόνια) και σε άτομα που έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε τρίτες χώρες. Δείτε παρακάτω αναλυτικά, ποια πρόσωπα αντιπροσωπεύουν τα Άτομα υψηλού ρίσκου. Άτομα υψηλού ρίσκου: Άτομα με πολιτειακό αξίωμα ...

Continue reading

Αιτητής Σχεδίου Εστίας; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις!

Το Σχέδιο «Εστία» έχει ως κύριο Στόχο, να βοηθήσει στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων των δανειοληπτών με οικονομικές δυσκολίες, για την καλύτερη διαχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας του τραπεζικού συστήματος! Το συγκεκριμένο σχέδιο, αφορά αιτητές και συν-δανειολήπτες κόκκινων δανείων ή/και συν-ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας, οι οποίοι πληρούν τα πιο κάτω συγκεκριμένα εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια: Δανεια: Εξασφαλισμένα δάνεια με υποθήκη κύριας κατοικίας. Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις €000. Αγοραία αξία: Προκύπτει μέσω του μέσου όρου δύο εκτιμήσεων από ανεξάρτητους εκτιμητές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης, καθώς και μίας επιπρόσθετης εκτίμησης 30 ημέρες μετά τη λήξη της...

Continue reading

Κατάθεση Σύμβασης Πώλησης Ακινήτου (Πωλητήριου Εγγράφου), Σύμβασης Εκχώρησης και Σύμβασης Εκχώρησης Εξασφάλισης​

Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος Αρ. 81(I)/2011   Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) ΝόμοςΑρ. 81(I) του 2011, τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2011, σε αντικατάσταση της προηγούμενης νομοθεσίας, που ρύθμιζε την ειδική εκτέλεση των Συμβάσεων Αγοράς. Η νέα νομοθεσία εισάγει πρόνοιες για ενίσχυση και αναβάθμιση της προστασίας του αγοραστή, νοουμένου ότι αυτός καταθέτει τη σύμβαση πώλησης στο Κτηματολόγιο για να διασφαλίσει ότι το αντικείμενο της πώλησης θα εγγραφεί εντέλει στο όνομά του, είτε με τη μεταβίβασή του από τον πωλητή, είτε με ειδική εκτέλεση. Με τον όρο «ειδική εκτέλεση», νοείται η εγγραφή του ακινήτου στο όνομα του αγοραστή, κατόπιν...

Continue reading

Πρόσφατη απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου – Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, η οποία λήφθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2019   Οι αλλαγές με άμεση ισχύ είναι οι εξής: Σύμφωνα με το Πρόγραμμα ο/η επενδυτής/επενδύτρια θα πρέπει να είχε προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα 3 (τρία) έτη που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης και να διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον 3 (τριών) ετών από την ημερομηνία πολιτογράφησης. Όμως, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει προσθέσει τη διάταξη ότι ο/η επενδυτής/επενδύτρια έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την επένδυση του/της εντός της αναφερόμενης περιόδου, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση από...

Continue reading

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Επενδυτή/ Επενδύτριας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017 Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Επενδυτή/ Επενδύτριας   Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και καταβάλλονται τέλη ύψους €2.000. Για την υποβολή της αίτησης για Πολιτογράφηση θα πρέπει να διευθετείται εκ των προτέρων σχετικό ραντεβού. Καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή για υποβολή, αν δεν έχει διευθετηθεί εκ των προτέρων σχετικό ραντεβού.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Στο Υπουργείο Εσωτερικών κατατίθενται απαραιτήτως τα πρωτότυπα έγγραφα καθώς και ένα αντίγραφο όλων των εγγράφων. Τα έγγραφα τα οποία πρέπει απαραιτήτως να κατατεθούν είναι τα εξής: Συμπληρωμένος ο «Κατάλογος Εγγράφων Αίτησης Επενδυτή»...

Continue reading

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης για έκδοση Άδειας Μετανάστευσης

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017 Οδηγίες Υποβολής Αίτησης για έκδοση Άδειας Μετανάστευσης   Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.292 και ημερομηνίας 13.9.2016 προβλέπει ότι τόσο ο/η επενδυτής/επενδύτρια, όσο και τα ενήλικα μέλη οικογένειας του/της επενδυτή/επενδύτριας θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας παραμονής. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα (είτε επενδυτής/επενδύτρια, είτε μέλος της οικογένειας του) δεν είναι ήδη κάτοχος άδειας παραμονής θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση Άδειας Μετανάστευσης στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νομών ταυτοχρόνως με την αίτηση για Πολιτογράφηση. Όσον αφορά στην...

Continue reading
Translate »