Greek Articles

Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > Greek Articles (Page 2)

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Μελών Οικογένειας Επενδυτή/ Επενδύτριας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017 Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Μελών Οικογένειας Επενδυτή/ Επενδύτριας   Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 81.292 και ημερομηνίας 13.9.2016 καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία η κυπριακή υπηκοότητα μπορεί να παραχωρηθεί στον/στη σύζυγο ή συμβίο/συμβία του/της επενδυτή/επενδύτριας, καθώς στα οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα παιδιά του, στους γονείς καθώς και στα ανήλικα παιδιά του. Για περισσότερες πληροφορίες δέστε το έγγραφο «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_13.9.2016-ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών». Οι αιτήσεις του/της συζύγου/συμβίου/συμβίας, των οικονομικά εξαρτώμενων ενήλικων παιδιών και των γονέων του/της επενδυτή/επενδύτριας υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών...

Continue reading

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Μέλη Οικογένειας Επενδυτή/τριας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017  Μέλη Οικογένειας Επενδυτή/ Επενδύτριας Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.292 και ημερομηνίας 13.9.2016 προβλέπει, επίσης, την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στον/στη σύζυγο ή συμβίο/συμβία του/της επενδυτή/επενδύτριας, στους γονείς του/της επενδυτή/επενδύτριας καθώς και στα οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα τέκνα του/της. Δικαίωμα απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας έχουν και τα ανήλικα τέκνα του/της επενδυτή/επενδύτριας, βάσει του άρθρου 110(3) των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων. Τα μέλη της οικογένειας του/της επενδυτή/επενδύτριας (δηλαδή οι γονείς του/της επενδυτή/τριας, τα οικονομικά εξαρτώμενα παιδιά του/της (άνω των 18 ετών) καθώς και τα ανήλικα...

Continue reading

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βαση το εδαφιο (2) του αρθρου 111Α των περι Αρχειου Πληθυσμου Νομων του 2002-2017 Βασικός στόχος της οικονομικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η περαιτέρω ενθάρρυνση άμεσων ξένων επενδύσεων και η προσέλκυση φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση τους στην Κύπρο. Βασικοί παράγοντες που καθιστούν την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις είναι η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, το αξιόπιστο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, το σταθερό φορολογικό σύστημα και οι συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας που επικρατούν στη χώρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και διαπιστώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει καταρτίσει και...

Continue reading

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΥΡΙΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος (ΚΕΦ.224)

 

25.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26, όταν κύριος εξ αδιαιρέτου ιδανικής μερίδας επί ακίνητης ιδιοκτησίας προβεί σε δήλωση ενώπιον του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ότι συμφώνησε να πωλήσει αυτήν σε πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένος συγκύριος στην ίδια ιδιοκτησία, η μεταβίβαση της μερίδας αυτής δεν εγγράφεται εκτός αν

Μεταβίβαση ακινήτου επ΄ ονόματι «εγκλωβισμένου αγοραστή»

Μεταβίβαση ακινήτου επ΄ ονόματι «εγκλωβισμένου αγοραστή» - Τι πρέπει να γνωρίζεται σύμφωνα με τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, αρ. 9/1965, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.139(Ι)/2015;  Επιθυμείτε τη μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου σας επ΄ ονόματι σας; ƒ Είναι χρήσιμο να ενημερωθείτε για τη διαδικασία διαβάζοντας τα μέρη Α και Β, : Α. Γενική πληροφόρηση για τις βασικές πρόνοιες του Νόμου και τη διαδικασία μεταβίβασης του τίτλου ιδιοκτησίας. Β. Βασικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο αγοραστής ή οποιοσδήποτε άλλος δικαιούχος από την κατάθεση της αίτησης μέχρι τη μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας. Α. Γενική πληροφόρηση για τις βασικές πρόνοιες του Νόμου. Στις 3...

Continue reading

​Εκσυγχρονισμός Εγγραφής

Εκσυγχρονισμός Εγγραφής Εκσυγχρονισμός εγγραφής σημαίνει τη διενέργεια εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία προκύπτει από αντικατάσταση υφιστάμενης εγγραφής ή εγγραφών με νέα εγγραφή ή εγγραφές, λόγω διαφοροποίησης της ακίνητης ιδιοκτησίας (όπως π.χ. αν έχουν κτιστεί ή κατεδαφιστεί κτίρια ή αν έχει ανορυχθεί γεώτρηση) και περιλαμβάνει εγγραφή κοινόκτητης οικοδομής και κοινόκτητων μονάδων οικοδομής. Με βάση τις τροποποιήσεις του Νόμου το 2011, εκσυγχρονισμός εγγραφής μπορεί να γίνει είτε μετά από αίτηση του/των εγγεγραμμένου/ων ιδιοκτήτη/ών, είτε αναγκαστικά από τον Διευθυντή, ο οποίος μπορεί να ενεργήσει αυτεπάγγελτα, είτε μετά από αίτηση της αρμόδιας Αρχής, είτε μετά από αίτηση προσώπου, που έχει συμφέρον στην ιδιοκτησία, περιλαμβανομένου ενυπόθηκου δανειστή ή...

Continue reading

Eνημέρωση σε σχέση με την Εγγραφή Κυπριακής Εταιρείας – Ποια τα ωφελήματα;

Ενημέρωση σε σχέση με την Εγγραφή Κυπριακής Εταιρείας – Ποια τα ωφελήματα ; Η Κύπρος ως χρηματοοικονομικό κέντρο Η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004. Η νομοθεσία της, συμπεριλαμβανομένης και της φορολογικής νομοθεσίας, είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη – ΟΟΣΑ (OECD). Η εναρμονισμένη και σταθερή φορολογική νομοθεσία διατηρεί και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ως χρηματοοικονομικό κέντρο. Δεν υπάρχει πλέον διάκριση μεταξύ μιας τοπικής κυπριακής εταιρείας και μιας εταιρείας διεθνών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, η βάση της φορολογίας αλλάζει με την υιοθέτηση...

Continue reading

ΕΦΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τι πρέπει να γνωρίζετε ;

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κεφ. 224 (Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος, προβλέπεται ότι, κάθε πρόσωπο το οποίο έχει παράπονο κατά οιασδήποτε διαταγής, ειδοποίησης ή απόφασης Διευθυντή του Κτηματολογίου, που διενεργήθηκε, δόθηκε ή λήφθηκε δυνάμει των διατάξεων του Κεφ. 224, δύναται να υποβάλει έφεση στο Δικαστήριο το οποίο είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο του τόπου του ακινήτου. Η έφεση, σύμφωνα με το άρθρο 80, μπορεί να υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης στο πρόσωπο αυτό, της διαταγής, ειδοποίησης ή απόφασης. Περαιτέρω το άρθρο 80 προβλέπει ότι, το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει πάνω στη έφεση που θα υποβληθεί...

Continue reading

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις κοινόκτητες οικοδομές και ποια τα καθήκοντα και οι εξουσίες της διαχειριστικής επιτροπής;

Cyprus real estate lawyers

Κανονισμοί και Διαχειριστική Επιτροπή Τι πρέπει να γνωρίζετε ; Σύμφωνα με το άρθρο 38ΙΘ του Κεφ. 224 (Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος προνοείται ότι οι κοινόκτητες οικοδομές ρυθμίζονται και διέπονται από κανονισμούς. Οι κανονισμοί αυτοί βέβαια ασχολούνται με τον έλεγχο, λειτουργία, διαχείριση, διοίκηση, χρήση και κάρπωση των μονάδων της κοινόκτητης ιδιοκτησίας και ρυθμίζουν τα δικαιώματα, και επιπλέον τις υποχρεώσεις και τις σχέσεις των κυρίων των μονάδων αναφορικά με την κοινόκτητη οικοδομή και την κοινόκτητη ιδιοκτησία. Οι ιδιοκτήτες - κύριοι των μονάδων των κοινόκτητων οικοδομών μπορούν να συντάξουν κανονισμούς και μπορούν να τους τροποποιούν, να τους αναθεωρούν, να τους αντικαταστούν...

Continue reading

Μεταφορά Έδρας Ελλαδικής Εταιρείας (ΑΕ) στην Κυπριακή Δημοκρατία και λειτουργία της ως Κυπριακή Εταιρεία (Λτδ) χωρίς διακοπή δραστηριοτήτων

Μεταφορά Έδρας Ελλαδικής Εταιρείας (ΑΕ) στην Κυπριακή Δημοκρατία και λειτουργία της ως Κυπριακή Εταιρεία (Λτδ) χωρίς διακοπή δραστηριοτήτων Εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια μπορούν να συνεχίσουν τον κύκλο των εργασιών τους στην Κύπρο εφόσον προσφέρεται ένα πολύ χαμηλό φορολογικό καθεστώς, αυτό της τάξεως του 12,5% σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ε.Ε, μόνο με απλή μεταφορά της έδρας τους. Διαδικαστικά: Μεταφορά της ελλαδικής έδρας στην Δημοκρατία της Κύπρου και διατήρηση ή/και ίδρυση παραρτήματος/υποκαταστήματος στην Ελλάδα Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπλήρωση της διαδικασίας (γραφειοκρατικά έγγραφα κλπ) χωρίς την δική σας εμπλοκή Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να προχωρήσετε προς...

Continue reading
Translate »