Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εγκλωβισμένοι αγοραστές

Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > English Articles  > Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εγκλωβισμένοι αγοραστές

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εγκλωβισμένοι αγοραστές

cyprus business lawyers

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Εγκλωβισμένοι Αγοραστές ενυπόθηκων ακινήτων σύμφωνα με τον Νόμο, αρ. Ν.139 (I)2015,.

Ο νόμος αυτός βρίσκει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση που ακίνητο ή μέρος αυτού βαρύνεται με σύμβαση, η οποία έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 ή έχει κατατεθεί σε αυτό δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, με σκοπό τη μεταβίβαση του ακινήτου το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης επ’ ονόματι του αγοραστή. Άρα ο νόμος αυτός δεν βρίσκει εφαρμογή σε αγοραπωλητήρια έγγραφα τα οποία δεν έχουν δεόντως κατατεθεί στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Αφού λοιπόν τηρούνται τα παραπάνω η μεταβίβαση ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή διενεργείται αυτεπάγγελτα από το Διευθυντή με βάση διαδικασία η οποία καθορίζεται σε Κανονισμούς ή έπειτα από την υποβολή σε αυτόν αίτησης από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Τον αγοραστή δυνάμει κατατεθειμένης σύμβασης στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο,

(β) τον πωλητή δυνάμει κατατεθειμένης σύμβασης στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο,

(γ) τον ενυπόθηκο δανειστή δυνάμει εγγεγραμμένης στα μητρώα του ακινήτου σύμβασης υποθήκης, ή/και

(δ) το δανειστή δυνάμει σύμβασης δανείου με τον αγοραστή.

Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι, οποιαδήποτε εκκρεμούσα διαδικασία δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI και VIA του Νόμου, του περί Πτώχευσης Νόμου και του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου αναστέλλεται μέχρι την πλήρη αποπεράτωση της εξέτασης της αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού εφόσον ισχύουν προϋποθέσεις όπως:

(α) Έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας για το αντικείμενο της σύμβασης και είτε έχει καταβληθεί πλήρως το τίμημα πώλησης είτε έχει καταβληθεί μέρος αυτού μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ο αγοραστής έχει δηλώσει εγγράφως ότι θα καταβάλει και καταβάλλει το υπόλοιπο του τιμήματος πώλησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης, στον ειδικό προσωρινό λογαριασμό που προβλέπεται και,

(β) δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας για το αντικείμενο της σύμβασης, είτε έχει καταβληθεί πλήρως το τίμημα πώλησης είτε έχει καταβληθεί μέρος αυτού μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ο αγοραστής έχει δηλώσει εγγράφως ότι θα καταβάλει και καταβάλλει το υπόλοιπο του τιμήματος πώλησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σύμβασης, στον ειδικό προσωρινό λογαριασμό που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Κ και επιπροσθέτως η έκδοση ξεχωριστού τίτλου ιδιοκτησίας είναι εφικτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

Με βάση τα παραπάνω ο Διευθυντής του Κτηματολογίου προβαίνει σε εξέταση της υποβληθείσας αίτησης και διερευνά εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχει καταβληθεί πλήρως το τίμημα πώλησης, και

(β) υπάρχει εγγεγραμμένος τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου

Ο Διευθυντής του κτηματολογίου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας μπορεί να απαιτήσει όπως προσκομιστούν επιπλέον στοιχεία τα οποία κρίνει ότι θα βοηθήσουν στην εξέταση της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή με το νομικό τμήμα της Εταιρείας μας ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email iMPK Global Business Law Firm – Cyprus Lawyers, στο email info@impklawyers.com. Τηλ. +357 99345000 – Fax +357 25 660097

No Comments

Leave a Comment

Translate »