Πρόσφατη απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου – Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > Greek Articles  > Πρόσφατη απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου – Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Πρόσφατη απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου – Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, η οποία λήφθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2019

 

Οι αλλαγές με άμεση ισχύ είναι οι εξής:

  • Σύμφωνα με το Πρόγραμμα ο/η επενδυτής/επενδύτρια θα πρέπει να είχε προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα 3 (τρία) έτη που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης και να διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον 3 (τριών) ετών από την ημερομηνία πολιτογράφησης. Όμως, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει προσθέσει τη διάταξη ότι ο/η επενδυτής/επενδύτρια έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την επένδυση του/της εντός της αναφερόμενης περιόδου, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών.

 

  • Έχει προστεθεί η προϋπόθεση ότι αιτών/αιτούσα που έχει υποβάλει αίτηση για απόκτηση της υπηκοότητας σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει απορριφθεί, δεν θα δικαιούται να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει και για τα ενήλικα μέλη της οικογένειας του/της επενδυτή/επενδύτριας που θα αιτηθούν πολιτογράφηση, δηλαδή για τον/τη σύζυγο/συμβίο/συμβία, τα οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα τέκνα και για τους γονείς του/της επενδυτή/επενδύτριας. Για την εξέταση της εν λόγω προϋπόθεσης έχει προστεθεί ακόμη ένα απαιτούμενο έγγραφο που είναι «Δήλωση αιτούντος/αιτούσας αναφορικά με τις αιτήσεις απόκτησης υπηκοότητας που τυχόν υπέβαλε σε άλλο κράτος-μέλος ή άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η εν λόγω δήλωση θα πρέπει να υπογράφεται ενώπιον πρωτοκολλητή κυπριακού δικαστηρίου ή προξενικού λειτουργού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα δεν έχει υποβάλει οποιαδήποτε αίτηση για απόκτηση υπηκοότητας  θα πρέπει στη Δήλωση του/της να βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβάλει οποιαδήποτε τέτοια αίτηση. Η «Δήλωση» θα πρέπει να είναι είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική.

 

Δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη έχει άμεση ισχύ και, συνεπώς, αναμένεται ότι αυτή η «Δήλωση» θα πρέπει να εμπεριέχεται σε αιτήσεις που υποβάλλονται επί του παρόντος, το Υπουργείο Εσωτερικών θα δείξει κάποιου είδους ευελιξίας στις αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019. Δηλαδή, οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές για υποβολή, έστω κι αν δεν εμπεριέχουν την εν λόγω «Δήλωση», αλλά οι αιτούντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν το έγγραφο στις επόμενες μέρες ειδάλλως δεν θα προωθείται περαιτέρω η εξέταση της αίτησης τους. Όμως από τις 18 Μαρτίου 2019 και εντεύθεν αίτηση που δεν εμπεριέχει τη «Δήλωση» δεν θα γίνεται αποδεκτή για υποβολή.

 

  • Όσον αφορά στις αιτήσεις των οικονομικά εξαρτώμενων ενήλικων παιδιών επιβάλλεται η προσκόμιση έκθεσης αποτελεσμάτων δέουσας επιμέλειας (due diligence report) από διεθνώς αποδεκτή ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την οποία καταβάλλεται τέλος πρόσβασης (π.χ. World Check, LexisNexis Diligence, Regulatory DataCorp Inc. κτλ). Η έκθεση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι μεγαλύτερη από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης της. Εξυπακούεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης της έκθεσης για τις αιτήσεις των επενδυτών/επενδυτριών, των συζύγων/ συμβίων και γονέων των επενδυτών εξακολουθεί να υφίσταται.

 

  • Επιβεβαιώνεται από το  Υπουργικό Συμβούλιο η προϋπόθεση ότι ο/η αιτών/αιτούσα, πριν την πολιτογράφηση του/της ως Κύπριου/Κύπριας  πολίτη/πολίτιδος, θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο 6 (έξι) μηνών τουλάχιστον. Δεδομένου ότι το εν λόγω εξάμηνο χρονικό διάστημα ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας παραμονής (κάρτας), παρακαλώ όπως βεβαιώνεστε ότι για κάθε περίπτωση η άδεια παραμονής (κάρτα) των πελατών σας έχει εκδοθεί.

 

  • Αναφορικά με το κριτήριο Α.2 (Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις ή εταιρείες) έχει προστεθεί η διάταξη ότι στο κριτήριο εντάσσονται και επενδύσεις στον τομέα της ναυτιλίας στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων που θα καθοριστούν από κοινού από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.  Τα εν λόγω μετρήσιμα κριτήρια θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω. Όσον αφορά στους εργαζόμενους (Κύπριους και πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) της/των εταιρείας/ εταιρειών έχει αφαιρεθεί η προϋπόθεση της διαμονής την Κυπριακή Δημοκρατία κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

 

  • Αναφορικά με το κριτήριο Α.3 (Επένδυση σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών που είναι αδειοδοτημένοι  από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) όπως φαίνεται και από τον τίτλο του κριτηρίου επιτρέπεται πλέον και η επένδυση σε Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ – Registered Alternative Investment Funds – RAIF). Επίσης, έχει προστεθεί ότι οι εν λόγω ΟΕΕ και ΚΟΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν και σε χρηματιστηριακές αξίες της δευτερογενούς αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ύψους μέχρι €200.000.

 

  • Αναφορικά με το κριτήριο Α.4 (Συνδυασμός κριτηρίων) σημειώνεται ότι έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα επένδυσης σε κρατικά ομόλογα. Κατά’ ακρίβειαν επένδυση σε κρατικά ομόλογα δεν είναι πλέον αποδεκτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο για σκοπούς αίτησης στα πλαίσια του Προγράμματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές επικοινωνείστε με τους δικηγόρους της Michalaki, Pitsillidou & Co LLC Lawyers Legal Consultants, ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@impklawyers.com . Tel. +357 99345000 – Fax +357 25 660097

 

No Comments

Leave a Comment

Translate »