ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > Greek Articles  > ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

με βαση το εδαφιο (2) του αρθρου 111Α των περι Αρχειου Πληθυσμου Νομων του 2002-2017

Βασικός στόχος της οικονομικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η περαιτέρω ενθάρρυνση άμεσων ξένων επενδύσεων και η προσέλκυση φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση τους στην Κύπρο. Βασικοί παράγοντες που καθιστούν την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις είναι η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, το αξιόπιστο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, το σταθερό φορολογικό σύστημα και οι συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας που επικρατούν στη χώρα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και διαπιστώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει καταρτίσει και επικαιροποιήσει το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111A των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017 (εφεξής το Πρόγραμμα), με συγκεκριμένα κίνητρα, όρους και προϋποθέσεις αλλά και διαδικασίες ελέγχου ώστε να αποτρέπεται η κατάχρηση.

Με βάση το Πρόγραμμα, μη-Κύπριος πολίτης, ο οποίος πληροί ένα εκ των οικονομικών Κριτηρίων (Α), είτε προσωπικά, είτε μέσω εταιρείας/εταιρειών όπου συμμετέχει ως μέτοχος, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής του, είτε μέσω επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο/η σύζυγός ή που έχουν πραγματοποιηθεί από κοινού με τον/τη σύζυγό του, είτε ως υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος εταιρείας/εταιρειών που πληροί ένα εκ των οικονομικών Κριτηρίων (Α) δύναται να αιτηθεί για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση.

Υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος εταιρείας δύναται να υποβάλει αίτηση νοουμένου ότι έχει τέτοια αμοιβή στην εν λόγω εταιρεία/εταιρείες που να δημιουργεί φορολογικά έσοδα για τη Δημοκρατία της τάξης των €100,000 τουλάχιστον για περίοδο τριετίας και νοουμένου ότι αυτή η φορολογία έχει ήδη πληρωθεί ή προπληρωθεί.

Ο αιτών θα πρέπει να είχε προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα τρία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης και να διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία Πολιτογράφησης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21.5.2018 στις περιπτώσεις που η επένδυση αφορά στην αγορά υπό ανέγερση ακινήτου ή ακινήτων για το/τα οποίο/α δεν έχουν εξασφαλιστεί ακόμη οι άδειες πολεοδομίας και οικοδομής, η υποχρεωτική περίοδος των τριών ετών διατήρησης της επένδυσης ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της πολεοδομικής άδειας. Η εν λόγω διάταξη θα εφαρμόζεται μόνο για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις 15.6.2018 και εντεύθεν.

Ακόμη, ο αιτών θα πρέπει απαραιτήτως να πληροί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β.

Σε περίπτωση που από περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι το οποιοδήποτε Κριτήριο ή Όρος ή Προϋπόθεση καταστρατηγείται, η Πολιτογράφηση είναι δυνατόν να ανακληθεί.

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α.1 Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής:

Ο αιτών θα πρέπει να έχει προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον €2,0 εκ. για αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή δημιουργία αναπτύξεων όπως οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τομέα ή άλλα έργα υποδομής. Στο εν λόγω κριτήριο περιλαμβάνεται και η επένδυση σε οικοδομήσιμη γη, νοουμένου ότι στην αίτηση θα περιλαμβάνεται επενδυτικό πλάνο για ανάπτυξη της. Νοείται ότι από το κριτήριο εξαιρείται η αγορά γης, που είναι ενταγμένη σε ζώνη μηδενικής ανάπτυξης.

 

Α.2 Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες:

Ο αιτών θα πρέπει να έχει προβεί σε αγορά, σύσταση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία με κόστος επένδυσης ύψους τουλάχιστον €2,0 εκ. Τα εν λόγω επενδυθέντα κεφάλαια, θα πρέπει να διοχετεύονται για χρηματοδότηση των επενδυτικών σκοπών των εν λόγω επιχειρήσεων και εταιρειών αποκλειστικά και μόνο στην Κύπρο, στη βάση επενδυτικού πλάνου.

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι επιχειρήσεις ή εταιρείες αποδεδειγμένα έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο, με ουσιαστική δραστηριότητα και σημαντικό κύκλο εργασιών και ότι εργοδοτούν τουλάχιστον πέντε (5) Κύπριους πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ελάχιστος αριθμός των εργαζόμενων θα αυξάνεται, σε περίπτωση που πέραν του ενός αιτούντος επενδύσουν ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα στην ίδια επιχείρηση ή εταιρεία. Επιπρόσθετα, οι υπό αναφορά εργαζόμενοι θα πρέπει κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο των πέντε (5) ετών, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, να είχαν νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κύπρο.

 

Α.3 Επένδυση σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών που είναι αδειοδοτημένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Ο αιτών θα πρέπει να έχει προβεί σε αγορά μονάδων αξίας τουλάχιστον €2.0 εκ. από Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) που ιδρύονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, αδειοδοτούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εποπτεύονται από αυτήν και των οποίων οι επενδύσεις διενεργούνται αποκλειστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Προγράμματος ή σε τομείς που εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Για σκοπούς επιβεβαίωσης ότι οι επενδύσεις, που πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Προγράμματος, θα διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών, ο διαχειριστής ή ο 3 ελεγκτής του Ταμείου θα ενημερώνει γραπτώς, σε ετήσια βάση, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών με αναφορά στην αξία της αρχικής επένδυσης.

Η αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κυπριακών επιχειρήσεων ή οργανισμών ύψους τουλάχιστον €2,0 εκ., όπως ομόλογα, αξιόγραφα και χρεόγραφα, τα οποία έχουν εκδοθεί, μετά από έγκριση τη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, από εταιρείες, που αποδεδειγμένα έχουν φυσική παρουσία και ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, και που αφορούν χρηματοδότηση επενδυτικών σκοπών των εν λόγω επιχειρήσεων ή οργανισμών αποκλειστικά και μόνο στην Κυπριακή Δημοκρατία στη βάση επενδυτικού πλάνου, εμπίπτουν στο υπό αναφορά κριτήριο.

Νοείται ότι η αγορά από ΟΕΕ μονάδων άλλων ΟΕΕ δεν θεωρείται ότι ικανοποιεί το κριτήριο Α.3.

 

Α.4 Συνδυασμός των ανωτέρω επενδύσεων

Ο αιτών δύναται να προβεί σε συνδυασμό των πιο πάνω επενδύσεων, νοουμένου ότι η συνολική επένδυση θα ανέρχεται σε ύψος €2,0 εκ. τουλάχιστον.

Στο πλαίσιο του συνδυασμού επενδύσεων ο αιτών δύναται να προβεί σε αγορά ειδικών κρατικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους μέχρι €500.000, τα όποια θα εκδίδονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών θα διατηρήσει στην κατοχή του τα εν λόγω ομόλογα για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών. Τα χαρακτηριστικά και οι όροι των εν λόγω ομολόγων καθορίζονται στους εκάστοτε Γενικούς και Ειδικούς Όρους Έκδοσης Ειδικών Κυβερνητικών ομολόγων της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα μέσω της δευτερογενούς αγοράς δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  1. Λευκό Ποινικό Μητρώο: Ο αιτών πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο. Επίσης, το όνομα του δεν θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων, των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Μόνιμη Ιδιόκτητη Κατοικία στην Κύπρο: Σε όλες τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο Μέρος Α, ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον το ΦΠΑ.

Νοείται ότι μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις ως επενδυτές, μπορούν να αγοράσουν συλλογικά μία κατοικία, νοουμένου ότι η συνολική αξία της κατοικίας καλύπτει το ποσό των €500.000 για κάθε έκαστο αιτούντα.

Σε περίπτωση που η αγοραία αξία της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία υπερβαίνει τις €500.000, μέρος του πρόσθετου αυτού ποσού μπορεί να 4 χρησιμοποιηθεί για σκοπούς συμπλήρωσης του ποσού της επένδυσης, που πραγματοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων του Μέρους Α πιο πάνω.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο αιτών έχει προβεί σε επενδύσεις σε οικιστική/ές μονάδα/ες στη βάση του προαναφερθέντος κριτηρίου Α.1, δεν θα απαιτείται όπως προβεί σε αγορά άλλης μόνιμης ιδιόκτητης διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία, εάν τουλάχιστον μία από αυτές τις οικιστικές μονάδες είναι αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον το ΦΠΑ και νοουμένου ότι θα διατηρήσει στην κατοχή του την εν λόγω μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία εφ’ όρου ζωής.

  1. Διαμονή στην Κύπρο: Ο αιτών, πριν την Πολιτογράφηση του ως Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι ήδη κάτοχος άδειας παραμονής θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας μετανάστευσης, στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμων, ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης για Πολιτογράφηση. Όσον αφορά στην υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας μετανάστευσης αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος, δεν τίθενται οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις πέραν αυτών που προβλέπονται τόσο στο Μέρος Α όσο και στο Μέρος Β του παρόντος Προγράμματος.

Νοείται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ενήλικα μέλη της οικογένειας του επενδυτή, τα οποία θα αιτηθούν Πολιτογράφησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση για Πολιτογράφηση για οποιοδήποτε λόγο απορριφθεί, η άδεια μετανάστευσης, που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, θα ακυρώνεται πάραυτα.

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για εξέταση της αίτησης απαιτείται απαραιτήτως η υποβολή του εντύπου (Μ127) και των ακολούθων:

  1. Λευκό Ποινικό Μητρώο:

Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από τη χώρα καταγωγής και από τη χώρα συνήθους διαμονής (εάν διαφέρει)

Έκθεση αποτελεσμάτων δέουσας επιμέλειας (due diligence report) από διεθνώς αποδεκτή ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την οποία καταβάλλεται τέλος πρόσβασης (π.χ. World Check, LexisNexis Diligence, Regulatory DataCorp Inc. κτλ)

 

  1. Μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία στην Κύπρο:

(α) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.

(β) Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

(γ) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς.

(δ) Έμβασμα από το εξωτερικό στο κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή

(ε) Πιστοποιητικό εκτίμησης από Ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Εκτιμητή μετά από απαίτηση του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Υπουργείου Οικονομικών

 

  1. Οικονομικά κριτήρια (απαιτείται ότι εφαρμόζεται):

(α) Πιστοποιητικό Εγγραφής της εταιρείας/εταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών

(β) Πιστοποιητικό μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών ή πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ο επενδυτής είναι ο τελικός δικαιούχος της εταιρείας

(γ) Ελεγμένοι λογαριασμοί της εταιρείας/εταιρειών για τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης

(δ) Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος απαιτείται επιπρόσθετα η προσκόμιση του συμβολαίου εργοδότησης του και Βεβαίωση Είσπραξης από το Τμήμα Φορολογίας

(ε) Σε περίπτωση που η επένδυση γίνεται από τον/την σύζυγο του αιτούντος ή από κοινού με αυτόν /αυτήν, απαιτείται η προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού γάμου

Επίσης απαιτούνται τα ακόλουθα, ανάλογα με την περίπτωση:

 

  1. Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής

(α) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο

(β) Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

(γ) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς

(δ) Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή 6

(ε) Πιστοποιητικό εκτίμησης από Ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Εκτιμητή μετά από απαίτηση του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Υπουργείου Οικονομικών

(στ) Επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης γης στις περιπτώσεις επένδυσης σε οικοδομήσιμη γη

 

  1. Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες

(α) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο

(β) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς

(γ) Βεβαίωση Έφορου Εταιρειών για τους μετόχους

(δ) Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας

(ε) Συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο

(στ) Αντίγραφα των συμβολαίων εργασίας των Κυπρίων και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο αιτών προέβη σε επένδυση

(ζ) Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο αιτών προέβη σε επένδυση

(η) Αντίγραφο Ασφαλιστικού Λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε έκαστο εκ των Κύπριων ή πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζόμενων

(θ) Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη της Ένωσης (MEU1) ή Πιστοποιητικό Μόνιμης Διαμονής πολίτη της Ένωσης (MEU3) για εργαζόμενους που είναι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

  1. Επένδυση σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών που είναι αδειοδοτημένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

(α) Τίτλος/ Τίτλοι και άλλα έγγραφα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

(β) Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι της επιχείρησης ή του οργανισμού

(γ) Συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο

(δ) Βεβαίωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

 

  1. Συνδυασμός Επενδύσεων – Επένδυση σε κρατικά ομόλογα

(α) Απόδειξη από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για την αγορά των ειδικών κρατικών ομολόγων

(β) Έμβασμα από το εξωτερικό σε λογαριασμό του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας

 

Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, είτε από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ουδέν των ανωτέρω επηρεάζει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Υπουργικού Συμβουλίου στη λήψη Απόφασης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές επικοινωνείστε με τους δικηγόρους της Michalaki, Pitsillidou & Co LLC Lawyers Legal Consultants, ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@impklawyers.com . Tel. +357 99345000 – Fax +357 25 660097

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών 2.7.2018

No Comments

Leave a Comment

Translate »