ΕΦΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τι πρέπει να γνωρίζετε ;

Michalaki Pitsillidou Rozen Law Firm > Greek Articles  > ΕΦΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τι πρέπει να γνωρίζετε ;

ΕΦΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τι πρέπει να γνωρίζετε ;

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κεφ. 224 (Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος, προβλέπεται ότι, κάθε πρόσωπο

το οποίο έχει παράπονο κατά οιασδήποτε διαταγής, ειδοποίησης ή απόφασης

Διευθυντή του Κτηματολογίου, που διενεργήθηκε, δόθηκε ή λήφθηκε δυνάμει

των διατάξεων του Κεφ. 224, δύναται να υποβάλει έφεση στο Δικαστήριο το οποίο είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο του τόπου του ακινήτου.

Η έφεση, σύμφωνα με το άρθρο 80, μπορεί να υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης στο πρόσωπο αυτό, της διαταγής, ειδοποίησης ή απόφασης. Περαιτέρω το άρθρο 80 προβλέπει ότι, το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει πάνω στη έφεση που θα υποβληθεί οποιοδήποτε διάταγμα ήθελε είναι δίκαιο, αλλά κανένα Δικαστήριο δεν επιλαμβάνεται οποιασδήποτε αγωγής ή διαδικασίας επί οποιουδήποτε ζητήματος σε σχέση με το οποίο ο Διευθυντής έχει εξουσία να ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του Κεφ. 224, εκτός με έφεση όπως προνοείται στο άρθρο 80.

Το πρώτο λοιπόν στοιχείο το οποίο προκύπτει από το άρθρο 80 είναι ότι, δικαίωμα εφέσεως έχει κάθε πρόσωπο το οποίο έχει παράπονο. Στην υπόθεση Πεγειώτη εναντίον Πολεμίτη (1982) 1 CLR το Ανώτατο Δικαστήριο υιοθέτησε την άποψη ότι η λέξη «παράπονο» και επομένως «παραπονούμενο πρόσωπο» δεν είναι συνώνυμη με την λέξη «δυσαρεστημένο πρόσωπό» αλλά ενέχει το στοιχείο του νομικού παραπόνου, όπως επί παραδείγματι στέρηση από κάτι ή δυσμενή επηρεασμό του δικαιώματος ιδιοκτησίας. Το Δικαστήριο στην ίδια απόφαση υιοθέτησε την άποψη ότι, η φράση «παραπονούμενο πρόσωπό» δεν πρέπει να ερμηνεύεται στενά ή περιοριστικά και, ότι, παρόλο ότι η έννοια του όρου «παραπονούμενο πρόσωπο» δεν καθορίζεται στον Νόμο και δεν επιδέχεται ακριβή ορισμό, έχει την ίδια έννοια με εκείνη του προσώπου που έχει έννομο συμφέρον στην σφαίρα του Διοικητικού Δικαίου.

Το δεύτερο σημαντικό το οποίο προκύπτει από το άρθρο 80 είναι ότι έφεση χωρεί εναντίον οποιασδήποτε ειδοποίησης, διαταγής ή απόφασης του Διευθυντή του Κτηματολογίου αλλά μόνο αν η τέτοια διαταγή, ειδοποίηση ή απόφαση έχει διενεργηθεί, δοθεί ή ληφθεί δυνάμει των διατάξεων του Κεφ. 224. Επομένως, αν ο Διευθυντής του Κτηματολογίου έχει προβεί σε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή απόφαση ή διαταγή δυνάμει άλλου Νόμου και όχι του Κεφ. 224, το άρθρο 80 δεν εφαρμόζεται. Είναι επομένως σημαντικό, να εξετάζετε πάντοτε την φύση της διαταγής, ειδοποίησης ή απόφασης του Διευθυντή του Κτηματολογίου και να διακριβωθεί ότι αυτή έχει εκδοθεί, ληφθεί ή δοθεί δυνάμει οποιασδήποτε διατάξεως του Κεφ. 224, πριν ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 80 του Κεφ. 224.

Η έφεση εναντίον της απόφασης, ειδοποίησης, διαταγής του Διευθυντή μπορεί να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο παραπονούμενο πρόσωπο της διαταγής, ειδοποίησης ή απόφασης. Αν δεν υποβληθεί έφεση εντός της προθεσμίας αυτής τότε η απόφαση του Διευθυντή έχει ισχύ δεδικασμένου και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί μεταγενέστερα. Εν τούτοις, υπάρχει μία επιφύλαξη στο άρθρο 80. Το Δικαστήριο μπορεί, αν ικανοποιηθεί ότι λόγω απουσίας από την Κύπρο, ασθένειας ή άλλης εύλογης αιτίας το παραπονούμενο πρόσωπο εμποδίζετο από του να υποβάλει έφεση εντός της περιόδου των 30 ημερών, η προθεσμία υποβολής εφέσεως μπορεί να παραταθεί υπό τέτοιους όρους όπως το Δικαστήριο ήθελε θεωρήσει σκόπιμο. Το παραπονούμενο πρόσωπο θα πρέπει στην περίπτωση αυτή που ζητά παράταση, να υποβάλει γραπτή αίτηση δια κλήσεως στο Δικαστήριο όπως προνοεί ο Κανονισμός 5 των Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (διακατοχή, εγγραφή και εκτίμηση) Κανονισμών του 1956.

Εκτός με την διαδικασία εφέσεως, όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Κεφ. 224, κανένα Δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί οποιασδήποτε αγωγής ή άλλης διαδικασίας αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα σε σχέση με το οποίο ο Διευθυντής του Κτηματολογίου έχει εξουσία να ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του Κεφ. 224. Επομένως, δεν μπορεί να προχωρήσετε σε αγωγή για θέμα για το οποίο σύμφωνα με το Κεφ. 224 μπορεί να αποφασίσει ο Διευθυντής του Κτηματολογίου χωρίς την απόφαση αυτή, και μπορείτε να προχωρήσετε εναντίον της αποφάσεως του Διευθυντή μόνο με έφεση, όπως προβλέπει το άρθρο 80.

Επομένως, επί παραδείγματι, έφεση εναντίον απόφασης Διευθυντή Κτηματολογίου σύμφωνα με το άρθρο 11 Α μπορεί βέβαια να καταχωρηθεί μετά από την απόφαση του Διευθυντή και την επίδοση της απόφασης στα ενδιαφερόμενα μέρη αλλά δεν μπορεί, πριν από την τέτοια απόφαση, να καταχωρηθεί έφεση ούτε και να επιληφθεί το Δικαστήριο οποιασδήποτε αγωγής ή αστικής διαδικασίας πριν από την απόφαση του Διευθυντή.

Η Δικηγορική μας εταιρεία εξειδικεύεται στα θέματα ακίνητης ιδιοκτησίας και σίγουρα μπορεί να σας συμβουλεύσει σε οτιδήποτε πρόβλημα σας απασχολεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσo ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της iMPK Global Business Law Firm στο info@impklawyers.com ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο https://impklawyers.com. Τηλ. +357 99345000, Fax +357-25-660092.

No Comments

Leave a Comment

Translate »