Μεταφορά Έδρας Ελλαδικής Εταιρείας (ΑΕ) στην Κυπριακή Δημοκρατία και λειτουργία της ως Κυπριακή Εταιρεία (Λτδ) χωρίς διακοπή δραστηριοτήτων

Michalaki Pitsillidou Rozen Law Firm > Greek Articles  > Μεταφορά Έδρας Ελλαδικής Εταιρείας (ΑΕ) στην Κυπριακή Δημοκρατία και λειτουργία της ως Κυπριακή Εταιρεία (Λτδ) χωρίς διακοπή δραστηριοτήτων

Μεταφορά Έδρας Ελλαδικής Εταιρείας (ΑΕ) στην Κυπριακή Δημοκρατία και λειτουργία της ως Κυπριακή Εταιρεία (Λτδ) χωρίς διακοπή δραστηριοτήτων

Μεταφορά Έδρας Ελλαδικής Εταιρείας (ΑΕ) στην Κυπριακή Δημοκρατία και λειτουργία της ως Κυπριακή Εταιρεία (Λτδ) χωρίς διακοπή δραστηριοτήτων

Εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια μπορούν να συνεχίσουν τον κύκλο των εργασιών τους στην Κύπρο εφόσον προσφέρεται ένα πολύ χαμηλό φορολογικό καθεστώς, αυτό της τάξεως του 12,5% σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ε.Ε, μόνο με απλή μεταφορά της έδρας τους.

Διαδικαστικά:

 • Μεταφορά της ελλαδικής έδρας στην Δημοκρατία της Κύπρου και διατήρηση ή/και ίδρυση παραρτήματος/υποκαταστήματος στην Ελλάδα
 • Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπλήρωση της διαδικασίας (γραφειοκρατικά έγγραφα κλπ) χωρίς την δική σας εμπλοκή
 • Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να προχωρήσετε προς τη σύσταση του παραρτήματοςτης Κυπριακής εταιρείας στην Ελλάδα από την εγγραφή έως και την ολοκλήρωση όλων των νομικών, διοικητικών και άλλων υποχρεώσεων προς την Ελληνική Κυβέρνηση

Η μεταφορά της έδρας της ελλαδικής εταιρείας και η σύστασή της ως Κυπριακή Εταιρεία επιφέρει τα παρακάτω οφέλη:

 • 12,5% φόρος εισοδήματος (επί των καθαρών κερδών)
 • 0% φόρος επί των μερισμάτων που θα κατανεμηθούν στους μετόχους (Ελλαδίτες)
 • Χαμηλότερα λογιστικά και ελεγκτικά κόστα
 • Η Κυπριακή εταιρεία διαφυλάσσει το ευρωπαικό εταιρικό κεκτημένο
 • Η Κυπριακή εταιρεία ελέγχεται αποκλειστικά από τον ελλαδίτη επιχειρηματία
 • Εάν ακίνητη περιουσία πωλείται εκτός Κύπρου ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών είναι μηδενικός
 • Άμεση εξυπηρέτηση στην Κύπρο σε όλες τις κυπριακές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών οργανισμών
 • Άριστη τηλεπικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας

iMPK Global Business Law Firm – Cyprus Lawyers, at info@impklawyers.com or visit our website at https://impklawyers.com.

Tel. +357 99345000 – Fax +357 25 660097.

Διοίκηση Εταιρείας

Η διοίκηση των εταιρειών οι οποίες απασχολούνται στην  Κύπρο υπόκεινται σε ένα φορολογικό καθεστώς  ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με τις γειτονικές μας χώρες. Η διοίκηση, και πιο συγκεκριμένα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  πρέπει να αποτελούνται στην πλειοψηφία του από μόνιμους κάτοικους της Κυπριακής Δημοκρατίας

Βήματα προς την σύσταση της Κυπριακής εταιρείας

 • Ο Έφορος Εταιρειών πρέπει να εγκρίνει την εταιρική ονομασία πριν την έναρξη της διαδικασίας εγγραφής.Η διαδικασία έγγραφης διαρκεί από 1έως 3 εβδομάδες).
 • Παράδειγμα εταιρικής ονομασίας : ……. ΛΙΜΙΤΕΔ/LIMITED «ΛΤΔ/LTD».
 • σε περίπτωση που επιθυμείτε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα.
 • Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο της τάξης των €100
 • O ελάχιστος αριθμός εγγεγραμμένων μετόχων στιςΚυπριακές Εταιρείες είναι ένας (εταιρεία, φυσικό πρόσωπο, κοινοπραξία)
 • Προσκόμιση τραπεζικής συστατικής επιστολής για τον δικαιούχο της Κυπριακής εταιρείας
 • Ο ελάχιστος αριθμός διευθυντών που απαιτούνται στην Κυπριακή Εταιρεία είναι ένας (είτε Κυπριακής καταγωγής είτε αλλοδαποί είτε εταιρική οντότητα)
 • Διορισμός ατόμου ή εταιρείας στην θέση του γραμματέα της Κυπριακής εταιρείας
 • Εγγεγραμμένο γραφείο και/ή η έδρα της Κυπριακής εταιρείας πρέπει να λειτουργεί στην Κύπρο η διεύθυνση του οποίου θεωρείται επίσης για διάφορους σκοπούς (λογιστικά βιβλία και η σφραγίδα της εταιρείας κοκ)
 • Ετήσιος λογιστικός έλεγχος της εταιρείας με την υποβολή των σχετικών οικονομικό–φορολογικών δηλώσεων στα αρμόδια όργανα
 • Προσωρινή άδεια εργασίας και διαμονής στην Κύπρο, εκπατρισμένο προσωπικό εταιρειών, καθώς και για τα εξαρτώμενά τους πρόσωπα (με δικαίωμα ανανέωσης της άδειας ανά 5ετία)
 • Διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών σε οιαδήποτε χώρα χωρίς περαιτέρω έλεγχο
 • Ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρείας μέσα σε 4-8 εβδομάδες.

 

For more information and guidance get in touch with our lawyers or email iMPK Global Business Law Firm – Cyprus Lawyers, at info@impklawyers.com .Tel. +357 99345000 – Fax +357 25 660097

No Comments

Leave a Comment

Translate »