Πότε Ακίνητη Ιδιοκτησία Μπορεί να Χωριστεί σε Μικρότερα Τεμάχια;

Michalaki Pitsillidou Rozen Law Firm > Greek Articles  > Πότε Ακίνητη Ιδιοκτησία Μπορεί να Χωριστεί σε Μικρότερα Τεμάχια;

Πότε Ακίνητη Ιδιοκτησία Μπορεί να Χωριστεί σε Μικρότερα Τεμάχια;

Πότε Ακίνητη Ιδιοκτησία Μπορεί να Χωριστεί σε Μικρότερα Τεμάχια;

 

Μια ακίνητη ιδιοκτησία δεν μπορεί να διαχωριστεί ή να διαιρεθεί σε μικρότερα τεμάχια εκτός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κεφ. 224.

Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του άρθρου αυτού:

(α)Ακίνητη ιδιοκτησία που είναι κατάλληλη για οικοπεδικούς σκοπούς ή οικοδομή μπορεί να διαιρεθεί σε ξεχωριστά τεμάχια σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμού.

Ο Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος και οι σχετικοί Κανονισμοί, ο Περί Πολεοδομίας Νόμος και οι σχετικοί Κανονισμοί και άλλοι σχετικοί Νόμοι και Κανονισμοί, προβλέπουν για την διαίρεση τέτοιας ακίνητης ιδιοκτησίας και για τις διατάξεις που αφορούν την διαίρεση αυτή.

Επομένως, αν για παράδειγμα, έχετε ένα μεγάλο τεμάχιο που ευρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής και που προτίθεστε να διαχωρίσετε σε οικόπεδα, ο διαχωρισμός αυτός θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση της πολεοδομικής αρχής, και την απόφαση του οικείου δήμου ή κοινότητας, και σύμφωνα με τους όρους των αποφάσεων αυτών. Αν έχετε προχωρήσει σε λήψη άδειας για ανέγερση μιας πολυκατοικίας και θα χωρίσετε την πολυκατοικία αυτή σε ξεχωριστές μονάδες διαμερισμάτων ή καταστημάτων ή  άλλων χώρων, και σε αυτή την περίπτωση ο διαχωρισμός θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους όρους της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής που να έχουν εκδοθεί από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και από τον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα.

(β)Κανένα αμπέλι, κήπος, δάσος ή γη που αρδεύεται από συνεχή ή εποχιακή πηγή ύδατος δεν διαιρείται σε τεμάχια μικρότερα της μιας σκάλας (1338τ.μ. ή 14400τ.π.) αν είναι επιδεκτικά αρδεύσεως από συνεχή πηγή ύδατος ή σε τεμάχια μικρότερα των 2 σκαλών σε έκταση αν είναι επιδεκτικά αρδεύσεως από εποχιακή πηγή ύδατος.

(γ)Καμιά γη που δεν αρδεύεται ή δεν είναι αρδεύσιμη, είτε από συνεχή είτε από εποχιακή πηγή ύδατος, δεν διαιρείται σε ξεχωριστά τεμάχια μικρότερα των 5 σκαλών (6690τ.μ.) σε έκταση.

(δ)Κανένα δέντρο δεν εκχωρείται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα.

(ε)Σε περιοχές στις οποίες υπάρχει συνεταιρισμός ενοποίησης και αναδιανομής (αναδασμός) τότε η μία, δύο και πέντε σκάλες που αναφέρονται πιο πάνω αυξάνονται σε δύο, τέσσερις και δέκα σκάλες σε έκταση.

Λόγω της υπάρξεως των προνοιών του άρθρου 27, όταν οποιοσδήποτε συγκύριος που κατέχει ιδανική μερίδα σε ακίνητη ιδιοκτησία θέλει να διαχωρίσει την ιδιοκτησία αυτή, ούτως ώστε να καταστεί  απόλυτος κύριος ενός μικρότερου μεριδίου της ακίνητης ιδιοκτησίας, που να αντιστοιχεί με το ιδανικό του μερίδιο, αλλά δεν μπορεί να το πράξει λόγω των προνοιών του άρθρου 27, τότε υπάρχει η διαδικασία του άρθρου 28 για την πώληση ιδιοκτησίας που κατέχεται σε εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες.

Διαδικασία του άρθρου 28 για την πώληση ιδιοκτησίας που κατέχεται σε εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες

(α)Οποιοσδήποτε από τους συγκυρίους της ακινήτου ιδιοκτησίας που κατέχεται εξ αδιαιρέτου μπορεί να ζητήσει από τον Διευθυντή του Κτηματολογίου πιστοποιητικό αδιανεμήτου. Αν ο Διευθυντής του Κτηματολογίου ικανοποιηθεί ότι η Ακίνητη Ιδιοκτησία δεν μπορεί να διαιρεθεί λόγω των προνοιών του άρθρου 27 θα εκδώσει αυτό το πιστοποιητικό αδιανεμήτου. Μετά από την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού επιδίδει ειδοποίηση στους άλλους συγκύριους και τους ζητά όπως εντός 30 ημερών συμφωνήσουν για διευθέτηση ούτως ώστε η ιδιοκτησία να κατέχεται από ένα πρόσωπο.

(β)Αν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των συγκύριων ούτως ώστε η ακίνητη ιδιοκτησία να αποκτηθεί από ένα πρόσωπο, τότε ο Διευθυντής μπορεί να προχωρήσει σε πώληση του ακινήτου σε πλειστηριασμό και να διανέμει το προϊόν της πωλήσεως μεταξύ των συγκύριων.

(γ)Οι διατάξεις του άρθρου 28 εφαρμόζονται οποτεδήποτε κατέχεται ακίνητη ιδιοκτησία σε κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες που δεν μπορεί  να διαχωριστεί μεταξύ των συγκύριων χωρίς παράβαση των διατάξεων του άρθρου 27, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι η ιδιοκτησία αυτή, μαζί με άλλες ιδιοκτησίες που κατέχονται σε κατ’ εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες από τους ιδίους συγκυρίους θα μπορούσε να διαχωριστεί όπως προνοείται στο άρθρο 29.

Επομένως, ένας συγκύριος με εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες σε δέκα τεμάχια γης μπορεί να προχωρήσει στην διαδικασία της πωλήσεως του άρθρου 28 αντί να προχωρήσει σε αίτηση για διαχωρισμό (διανομή) της ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως προνοεί το άρθρο 29. Στην πράξη όμως, όταν μπορεί να διανεμηθεί η ακίνητη ιδιοκτησία όπως προνοεί το άρθρο 29 του Κεφ. 224, τότε οποιοσδήποτε από τους συγκυρίους μπορεί να υποβάλει αίτηση για την τέτοια διανομή σύμφωνα με το άρθρο 29, και θα ακολουθηθεί η επιλογή του άρθρου 29 αντί η καταναγκαστική πώληση σύμφωνα με το άρθρο 28.

Το άρθρο 29 ασχολείται με την περίπτωση στην οποία είτε μπορεί να γίνει διαχωρισμός δυνάμει του άρθρου 27 είτε όταν υπάρχουν διάφορα τεμάχια που ανήκουν στους ιδίους συγκυρίους σε ιδανικές μερίδες. Όταν πρόκειται για το ίδιο τεμάχιο γης θα πρέπει να μπορεί αυτό να διαιρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Όταν πρόκειται περί διαφόρων τεμαχίων γης, τότε ο Διευθυντής του Κτηματολογίου θα διαχωρίσει τα τεμάχια γης, ανάλογα με την αξία τους, ούτως ώστε ο κάθε ένας από τους εξ αδιαιρέτου ιδιοκτήτες των τεμαχίων αυτών να λάβει τεμάχιο ή τεμάχια που αντιστοιχούν με την μερίδα του. Σε περίπτωση στην οποία, λόγω της φύσης της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί να λάβει  ο καθένας από τους συγκυρίους τεμάχιο ή τεμάχια ανάλογο με την μερίδα του, τότε ο Διευθυντής του Κτηματολογίου καθορίζει αποζημίωση την οποία θα πληρώσουν εκείνοι που λαμβάνουν τεμάχιο ή τεμάχια μεγαλύτερης αξίας σε εκείνους τους συγκυρίους που λαμβάνουν τεμάχια μικρότερης αξίας.

Το άρθρο 29 προβλέπει ότι, σε περίπτωση αιτήσεως δια διαχωρισμό οικοδομής η οποία χρησιμοποιείται ως κατοικία από οποιοδήποτε από τους συγκυρίους, αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στον διαχωρισμό παρά μόνο με την συναίνεση του συγκύριου ή των συγκύριων από τον οποίο ή από τους οποίους χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσo ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της iMPK Global Business Law Firm – Michalaki, Pitsillidou & Co. LLC στο info@impklawyers.com ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο https://impklawyers.com. Τηλ. +357 99345000, Fax +357-25-660092.

No Comments

Leave a Comment

Translate »