​Εκσυγχρονισμός Εγγραφής

Michalaki Pitsillidou Rozen Law Firm > Greek Articles  > ​Εκσυγχρονισμός Εγγραφής

​Εκσυγχρονισμός Εγγραφής

Εκσυγχρονισμός Εγγραφής

Εκσυγχρονισμός εγγραφής σημαίνει τη διενέργεια εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία προκύπτει από αντικατάσταση υφιστάμενης εγγραφής ή εγγραφών με νέα εγγραφή ή εγγραφές, λόγω διαφοροποίησης της ακίνητης ιδιοκτησίας (όπως π.χ. αν έχουν κτιστεί ή κατεδαφιστεί κτίρια ή αν έχει ανορυχθεί γεώτρηση) και περιλαμβάνει εγγραφή κοινόκτητης οικοδομής και κοινόκτητων μονάδων οικοδομής.

Με βάση τις τροποποιήσεις του Νόμου το 2011, εκσυγχρονισμός εγγραφής μπορεί να γίνει είτε μετά από αίτηση του/των εγγεγραμμένου/ων ιδιοκτήτη/ών, είτε αναγκαστικά από τον Διευθυντή, ο οποίος μπορεί να ενεργήσει αυτεπάγγελτα, είτε μετά από αίτηση της αρμόδιας Αρχής, είτε μετά από αίτηση προσώπου, που έχει συμφέρον στην ιδιοκτησία, περιλαμβανομένου ενυπόθηκου δανειστή ή αγοραστή ο οποίος έχει καταθέσει το πωλητήριο έγγραφο, με βάση τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο, αρ.81(Ι) του 2011.

Στην περίπτωση που αιτητής είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης, την αίτηση υποβάλλει ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης, ή ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του, σε οποιοδήποτε Κτηματολογικό Γραφείο ανεξάρτητα από την Επαρχία στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Σ΄ αυτή πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται ο εκσυγχρονισμός του τίτλου (π.χ. για να βασιστεί στα εν χρήσει σχέδια, για εγγραφή ή διαγραφή κτιρίων, κ.λπ.) και σ΄ αυτή επισυνάπτονται ανάλογα με την περίπτωση τα πιο κάτω έγγραφα:
➤ Πιστοποιητικό Εγγραφής (ο τίτλος) του ακινήτου.

➤ Αδεια οικοδομής με τα σχέδια και τους όρους που τη συνοδεύουν.

➤ Πιστοποιητικό Έγκρισης της οικοδομής.

➤ Άδεια διαχωρισμού.

➤ Άδεια ανόρυξης της γεώτρησης με το σχέδιο που τη συνοδεύει.

➤ Άδεια κατεδάφισης κ.λπ.

Με την κατάθεση της αίτησης καταβάλλονται τα σχετικά δικαιώματα.

Η εξέταση τέτοιας αίτησης προϋποθέτει πάντοτε επιτόπια έρευνα στην παρουσία του αιτητή και αρκετές φορές και του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου ή του Κοινοτάρχη ή αντιπροσώπου του. Ο χρόνος συμπλήρωσης ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, τον συσσωρευμένο όγκο εργασίας και το διαθέσιμο προσωπικό.

Στην περίπτωση που ο Διευθυντής προχωρεί σε αναγκαστικό εκσυγχρονισμό, τότε καλείται ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτες, όπως εντός 60 ημερών από την ημέρα αποστολής της ειδοποίησης, είτε να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα στο Τμήμα, για τον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό της εγγραφής είτε να δώσει επαρκή λόγο για τον μη εκσυγχρονισμό της. Εάν ο ιδιοκτήτης συμμορφωθεί προς την ειδοποίηση του Διευθυντή, η διαδικασία εκσυγχρονισμού συνεχίζεται με αιτητή τον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, παραλείψει να συμμορφωθεί προς την ειδοποίηση του Διευθυντή, ή ο λόγος για τον μη εκσυγχρονισμό δεν θεωρηθεί επαρκώς δικαιολογημένος, τότε ο Διευθυντής προωθεί τη διαδικασία του εξαναγκασμένου εκσυγχρονισμού και ταυτόχρονα, δύναται να επιβάλει στον ιδιοκτήτη διοικητικό πρόστιμο μέχρι €10.000. Κατά την εξέταση του αναγκαστικού εκσυγχρονισμού, ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη, ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον στην ιδιοκτησία, ή οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή, να προσκομίσουν οποιαδήποτε έγγραφα, σχέδια, ή άλλα στοιχεία τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την εξέταση της υπόθεσης.

Σημαντική τροποποίηση αναφορικά με την έκδοση εκσυγχρονισμένου τίτλου, είναι η δυνατότητα έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας με σημειώσεις παρατυπιών και η έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας με απαγορεύσεις εκούσιας μεταβίβασης/επιβάρυνσης, χωρίς αυτό, με οποιονδήποτε τρόπο, να σημαίνει νομιμοποίηση των παρατυπιών μη εξουσιοδοτημένων εργασιών.

Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις διαχωρισμών κοινόκτητων οικοδομών μπορεί να εκδίδεται και ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας για υπολειπόμενα μη αξιοποιούμενα δικαιώματα ανάπτυξης (ανεξάντλητος Συντελεστής Δόμησης)

Σ΄ όλες τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού εγγραφής οι νέοι τίτλοι εκδίδονται στο/στα όνομα/ ονόματα του/των ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών της αρχικής εγγραφής, σύμφωνα με διανομή, την οποία αποδέχονται όλοι.​

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσo ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Michalaki, Pitsillidou & Co. LLC iMPK Global Business Law Firm στο info@impklawyers.com ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο https://impklawyers.com. Τηλ. +357 99345000, Fax +357-25-660092.

No Comments

Leave a Comment

Translate »