Eνημέρωση σε σχέση με την Εγγραφή Κυπριακής Εταιρείας – Ποια τα ωφελήματα;

Michalaki Pitsillidou Rozen Law Firm > Greek Articles  > Eνημέρωση σε σχέση με την Εγγραφή Κυπριακής Εταιρείας – Ποια τα ωφελήματα;

Eνημέρωση σε σχέση με την Εγγραφή Κυπριακής Εταιρείας – Ποια τα ωφελήματα;

Ενημέρωση σε σχέση με την Εγγραφή Κυπριακής Εταιρείας – Ποια τα ωφελήματα ;

Η Κύπρος ως χρηματοοικονομικό κέντρο

 1. Η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004. Η νομοθεσία της, συμπεριλαμβανομένης και της φορολογικής νομοθεσίας, είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη – ΟΟΣΑ (OECD).
 2. Η εναρμονισμένη και σταθερή φορολογική νομοθεσία διατηρεί και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ως χρηματοοικονομικό κέντρο.
 3. Δεν υπάρχει πλέον διάκριση μεταξύ μιας τοπικής κυπριακής εταιρείας και μιας εταιρείας διεθνών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, η βάση της φορολογίας αλλάζει με την υιοθέτηση συστήματος φορολογίας που βασίζεται στον ‘τόπο διαμονής’.
 4. Παρατίθενται πιο κάτω τα κύρια χαρακτηριστικά της φορολογικής νομοθεσίας που ισχύουν απο 1η Ιανουαρίου 2003.
 • Τα φορολογητέα κέρδη για όλες τις κυπριακές εταιρείες φορολογούνται με 12,5%
 • Τα κέρδη από τη διάθεση μετοχικών τίτλων εξαιρούνται φορολογίας
 • Τα κέρδη από μόνιμο επιχειρηματικό οίκο στο εξωτερικό εξαιρούνται πλήρως από την εταιρική φορολογία υπό ορισμένες προϋποθέσεις
 • Το εισόδημα από μέρισμα που λαμβάνεται στην Κύπρο από ξένη εταιρεία εξαιρείται πλήρως από την καταβολή φορολογίας στην Κύπρο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις
 • Το εισόδημα από τόκους που προκύπτει από εμπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου και τόκου που συσχετίζεται με εμπορικές δραστηριότητες υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ύψους 12,5%
 • Δεν παρακρατείται φόρος επί μερισμάτων και τόκου που καταβάλλονται σε μη κάτοικους Κύπρου. Επίσης, δεν παρακρατείται φόρος επί δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (royalties) που προέρχονται από πηγές εκτός Κύπρου
 • Δεν υπάρχει περιορισμός χρόνου σε ό,τι αφορά τη μεταφορά φορολογικών ζημιών στο επόμενο λογιστικό έτος
 • Ομαδικές φορολογικές ελαφρύνσεις για εταιρείες με έδρα την Κύπρο
 • Οι αναδιοργανώσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές και συνενώσεις εταιρειών δεν έχουν φορολογικές επιπτώσεις Τα κεφαλαιουχικά κέρδη δεν υπόκεινται σε φορολογία εκτός στην περίπτωση πώλησης ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Κύπρο
 • Τα κεφαλαιουχικά κέρδη δεν υπόκεινται σε φορολογία εκτός στην περίπτωση πώλησης ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Κύπρο
 • Εκτενές δίκτυο συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με άλλες χώρες

Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Η Κύπρος είναι μια χώρα με πολύ καλό ρυθμιστικό πλαίσιο. Όλες οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο οφείλουν να ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με διεθνή λογιστικά πρότυπα και να τις υποβάλλουν σε ετήσια βάση στο Φόρο Εισοδήματος και στον Έφορο Εταιρειών.

Διαδικασία εγγραφής

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εγγραφή μιας τέτοιας εταιρείας θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Επωνυμία εταιρείας.

  Σε ό,τι αφορά την επωνυμία της εταιρείας σας, θα πρέπει να δώσετε δύο ή τρεις εναλλακτικές προτάσεις, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες έγκρισης μιας επιλεγείσας επωνυμίας από τον Έφορο Εταιρειών. Οποιαδήποτε επωνυμία η οποία δεν παρουσιάζει ομοιότητες με την επωνυμία κάποιας υφιστάμενης εταιρείας μπορεί να γίνει δεκτή από τον Έφορο Εταιρειών. Ωστόσο, λέξεις όπως Βασιλιάς, Βασίλισσα, Συγκρότημα Εταιρειών, κ.τ.λ. δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Στην περίπτωση που η επωνυμία της κυπριακής εταιρείας πρέπει να είναι παρόμοια με αυτήν της μητρικής εταιρείας, ο Έφορος απαιτεί τη συγκατάθεση της μητρικής εταιρείας αναφορικά με τη χρήση της εν λόγω επωνυμίας.
 1. Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό

Όλες οι Κυπριακές εταιρείες πρέπει να διαθέτουν Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό, τα οποία καθορίζουν τις δραστηριότητες με τις οποίες δύναται να ασχοληθεί η εταιρεία (γνωστές ως οι κυριότεροι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε η εταιρεία) καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμίζει τις εσωτερικές της υποθέσεις.

 1. Μετοχικό κεφάλαιο

Δεν υπάρχει νομική ρύθμιση που να καθορίζει το κατώτατο ή ανώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το ονομαστικό κεφάλαιο μπορεί να οριστεί σε οποιοδήποτε νόμισμα..

 1. Μέτοχοι

Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης πρέπει να έχουν έναν τουλάχιστον μέτοχο.

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι απαραίτητες για κάθε μέτοχο:

 • Πλήρες όνομα
 • Διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματική διεύθυνση
 • Ημερομηνία γεννήσεως
 • Εθνικότητα
 • Επάγγελμα
 • Λεπτομέρειες αναφορικά με προηγούμενες και τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες και πηγές εισοδήματος με συναφή αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. χρηματοοικονομικές εκθέσεις των εταιρειών του μετόχου)
 • Ακριβής περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα διεξάγει η προτεινόμενη κυπριακή εταιρεία
 • Αριθμός μετοχών που θα διατηρεί ο μέτοχος
 • Πιστοποιημένα αντίγραφα διαβατηρίου
 • Για τους εταιρικούς μετόχους, πιστοποιημένα αντίγραφα των προβλεπόμενων από το νόμο εγγράφων και των πιο πρόσφατων χρηματοοικονομικών εκθέσεων.
 • Επίσης απαιτείται επιπρόσθετη σύσταση από νομικό ή επαγγελματία σύμβουλο.
 1. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Aλλοδαποί 

Για το διορισμό αλλοδαπών συμβούλων απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Πλήρες όνομα
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Ημερομηνία γεννήσεως
 • Εθνικότητα
 • Επάγγελμα
 • Αντίγραφο διαβατηρίου, και τυχόν
 • Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια άλλων κυπριακών εταιρειών
 1. Γραμματέας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία πρέπει να διαθέτει γραμματέα.

 1. Εγγεγραμμένη διεύθυνση

Ο νόμος απαιτεί επίσης όπως κάθε εταιρεία διαθέτει εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εμπορική διεύθυνση της εταιρείας για διεξαγωγή των εργασιών της. Το γραφείο μας σας παρέχει αυτή τη διευκόλυνση μαζί με αριθμό τηλεφώνου, φαξ και ταχυδρομική διεύθυνση.

 1. Απαιτούμενη χρονική περίοδος για την εγγραφή της εταιρείας

Η διαδικασία σύστασης και εγγραφής της εταιρείας μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο εβδομάδων εκτός και αν γίνει αγορά ήδη εγγεγραμμένης (shelf) εταιρείας.

 1. Τραπεζικές διευθετήσεις

Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε τράπεζα, σε οποιοδήποτε νόμισμα και οι χρηματικές μεταφορές γίνονται χωρίς συναλλαγματικούς περιορισμούς. Η εταιρεία μπορεί επίσης να προβεί σε διευθετήσεις για το διορισμό τοπικών υπογραφόντων τράπεζας για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι πληρωμές θα τυγχάνουν επεξεργασίας και εκτέλεσης μόνο μετά από επιβεβαιωμένες οδηγίες από δεόντως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους των δικαιούχων μετόχων.

 1. Έγγραφα που παραδίδονται στους ιδιοκτήτες

Μετά την εγγραφή της εταιρείας, παραδίδεται ολοκληρωμένος φάκελος εγγράφων, δεόντως πιστοποιημένων και μεταφρασμένων στα Αγγλικά, που περιλαμβάνει:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής
 • Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό
 • Λίστα συμβούλων, γραμματέα και μετόχων
 • Διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας
 • Πιστοποιητικό μετοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσo ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Michalaki, Pitsillidou & Co. LLC iMPK Global Business Law Firm στο info@impklawyers.com ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο https://impklawyers.com. Τηλ. +357 99345000, Fax +357-25-660092.

No Comments

Leave a Comment

Translate »