Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης για έκδοση Άδειας Μετανάστευσης

Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > Greek Articles  > Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης για έκδοση Άδειας Μετανάστευσης

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης για έκδοση Άδειας Μετανάστευσης

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017

Οδηγίες Υποβολής Αίτησης για έκδοση Άδειας Μετανάστευσης

 

Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.292 και ημερομηνίας 13.9.2016 προβλέπει ότι τόσο ο/η επενδυτής/επενδύτρια, όσο και τα ενήλικα μέλη οικογένειας του/της επενδυτή/επενδύτριας θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας παραμονής. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα (είτε επενδυτής/επενδύτρια, είτε μέλος της οικογένειας του) δεν είναι ήδη κάτοχος άδειας παραμονής θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση Άδειας Μετανάστευσης στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νομών ταυτοχρόνως με την αίτηση για Πολιτογράφηση. Όσον αφορά στην υποβολή αίτησης για χορήγηση Άδειας Μετανάστευσης αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας, δεν τίθενται οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις πέραν αυτών που προβλέπονται από το Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που ο/η επενδυτής/επενδύτρια δεν είναι κάτοχος άδειας παραμονής θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση για Άδεια Μετανάστευσης αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται πιο κάτω.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και κατά την υποβολή αιτήσεων ενήλικων μελών της οικογένειας (δηλαδή των γονέων και των οικονομικά εξαρτώμενων ενήλικων παιδιών όπως αυτά ορίζονται από την προαναφερθείσα Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου) του/της επενδυτή/επενδύτριας που δεν είναι ήδη κάτοχοι άδειας παραμονής. Σύμφωνα με την νομοθεσία που αφορά στην παραχώρηση άδειας μετανάστευσης μόνο ο/η σύζυγος ή ο/η συμβίος/συμβία και τα ανήλικα παιδιά (κάτω των 18 ετών) κατόχου άδειας μετανάστευσης θεωρούνται ως εξαρτώμενα μέλη οικογένειας του/της και μπορεί να τους παραχωρηθεί η άδεια χωρίς να επιβάλλεται η υποβολή οποιασδήποτε άλλης ξεχωριστής αίτησης. Όλοι οι υπόλοιποι (δηλαδή οι γονείς και τα ενήλικα παιδιά του/της επενδυτή/επενδύτριας) θα πρέπει υποβάλλουν ξεχωριστές ατομικές αιτήσεις.

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι όσον αφορά στην απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλλει σχετική ατομική αίτηση.

Στις περιπτώσεις που θα υποβάλλεται ταυτόχρονα και αίτηση για Άδεια Μετανάστευσης η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η εξής:

 

1.Υποβολή της αίτησης για Πολιτογράφηση στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται ολοκληρωμένη και να μην υπολείπεται κανένα απαιτούμενο έγγραφο (Αναφορικά με την αίτηση για Πολιτογράφηση πριν την υποβολή συμβουλευτείτε τις σχετικές «Οδηγίες» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών). Νοουμένου ότι η αίτηση για Πολιτογράφηση είναι ολοκληρωμένη και υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα έγγραφα θα δίδεται στον/στην αιτών/αιτούσα ή στον/στην εκπρόσωπο του/της «Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης για Κατ’ Εξαίρεση Πολιτογράφηση» (δεν είναι το ίδιο πράγμα με την απόδειξη πληρωμής), την οποία θα χρησιμοποιήσουν για την υποβολή αίτησης για Άδεια Μετανάστευσης στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

 

2.Υποβολή αίτησης για Άδεια Μετανάστευσης στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα:

  1. Έντυπο ΜIP1
  2. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
  3. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
  4. Πιστοποιητικό Γάμου/ Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης (όπου εφαρμόζεται)
  5. Βεβαίωση υποβολής αίτησης για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση από το Υπουργείο Εσωτερικών

 

Έχοντας υπόψη ότι τα ανωτέρω έγγραφα 2 – 4 θα έχουν ήδη υποβληθεί στο πρωτότυπο στο Υπουργείο Εσωτερικών με την αίτηση για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση, είναι αποδεκτό να κατατεθούν αντίγραφα των υποβληθέντων εγγράφων.

Το Πιστοποιητικό Γάμου ή το Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης θα πρέπει να προσκομίζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου ο/η σύζυγος/συμβίος/συμβία επιθυμεί να αποκτήσει την Άδεια Μετανάστευσης ως εξαρτώμενος του/της επενδυτή/επενδύτριας.

Για την υποβολή της αίτησης για Άδεια Μετανάστευσης θα πρέπει να διευθετείται εκ των προτέρων σχετικό ραντεβού στα τηλέφωνα 22403921 και 22403943.

 

3.Λήψη βιομετρικών στοιχείων του/της αιτούντος/αιτούσας.

Για την έκδοση της άδειας μετανάστευσης επιβάλλεται η λήψη των βιομετρικών στοιχείων του/της αιτούντος/αιτούσας (δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφίας) και υπογραφής του/της. Για τη λήψη ο/η αιτών/αιτούσα απαιτείται να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και επιβάλλεται η παρουσίαση πρωτότυπου ταξιδιωτικού εγγράφου.

 

4.Έκδοση άδειας μετανάστευσης.

Μετά τη λήψη των βιομετρικών στοιχείων εκδίδεται η Άδεια Μετανάστευσης (κάρτα) εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών.

 

Σημειώνεται ότι ο/η αιτών/αιτούσα δεν θα θεωρείται κάτοχος άδειας παραμονής, εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δεν εκδοθεί η Άδεια Μετανάστευσης (κάρτα).

Επίσης, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο/η αιτών/αιτούσα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει όλα τα τέλη που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης και την έκδοση της Άδειας Μετανάστευσης.

 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, όταν η διαδικασία της Πολιτογράφησης ολοκληρωθεί και ο/η αιτών/ αιτούσα αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα, η Άδεια Μετανάστευσης θα ακυρώνεται αμέσως. Επίσης, εάν η αίτηση για Πολιτογράφηση για οποιοδήποτε λόγο απορριφθεί, η Άδεια Μετανάστευσης, που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.292 και ημερομηνίας 13.9.2016, θα ακυρώνεται αμέσως.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές επικοινωνείστε με τους δικηγόρους της Michalaki, Pitsillidou & Co LLC Lawyers Legal Consultants, ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@impklawyers.com . Tel. +357 99345000 – Fax +357 25 660097

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών 2.7.2018

No Comments

Leave a Comment

Translate »