Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Μέλη Οικογένειας Επενδυτή/τριας

Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > Greek Articles  > Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Μέλη Οικογένειας Επενδυτή/τριας

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Μέλη Οικογένειας Επενδυτή/τριας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017

 Μέλη Οικογένειας Επενδυτή/ Επενδύτριας

Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.292 και ημερομηνίας 13.9.2016 προβλέπει, επίσης, την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στον/στη σύζυγο ή συμβίο/συμβία του/της επενδυτή/επενδύτριας, στους γονείς του/της επενδυτή/επενδύτριας καθώς και στα οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα τέκνα του/της. Δικαίωμα απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας έχουν και τα ανήλικα τέκνα του/της επενδυτή/επενδύτριας, βάσει του άρθρου 110(3) των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων.

Τα μέλη της οικογένειας του/της επενδυτή/επενδύτριας (δηλαδή οι γονείς του/της επενδυτή/τριας, τα οικονομικά εξαρτώμενα παιδιά του/της (άνω των 18 ετών) καθώς και τα ανήλικα παιδιά του/της (κάτω των 18 ετών) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πολιτογράφησης του/της επενδυτή/ επενδύτριας. Όσον αφορά στον/στη σύζυγο/συμβίο/συμβία του/της επενδυτή/επενδύτριας το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρήσει το δικαίωμα της ταυτόχρονης υποβολής και έγκρισης της αίτησης του/της με τον/την επενδυτή/επενδύτρια με σκοπό να διευκολυνθεί η διαδικασία απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας από τον/τη σύζυγο ή συμβίο/συμβία.

Ακόμη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερθείσας Απόφασης, τα ενήλικα μέλη οικογένειας του/της επενδυτή/επενδύτριας θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας παραμονής. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα δεν είναι ήδη κάτοχος άδειας παραμονής θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας μετανάστευσης στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νομών ταυτοχρόνως με την αίτηση για Πολιτογράφηση. Όσον αφορά στην υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας μετανάστευσης αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας, δεν τίθενται οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις πέραν αυτών που προβλέπονται από το Πρόγραμμα και οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς πιο κάτω.

Τέλος, σε περίπτωση που η αίτηση για Πολιτογράφηση για οποιοδήποτε λόγο απορριφθεί η άδεια μετανάστευσης, που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, θα ακυρώνεται αμέσως.

 

Σύζυγος/ Συμβίος/ Συμβία

Ο/Η σύζυγος/συμβίος/συμβία μπορούν να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα, αφού υποβάλουν σχετική αίτηση στον Υπουργό Εσωτερικών κατά το καθορισμένο τρόπο (Έντυπο Μ127). Με σκοπό να διευκολυνθεί η διαδικασία απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας από τον/τη σύζυγο ή συμβίο/συμβία του/της αιτούντος/αιτούσας επενδυτή/επενδύτριας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρήσει το δικαίωμα της ταυτόχρονης υποβολής και έγκρισης των αιτήσεων.

Στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου διευκρινίζεται ότι, για τους σκοπούς του Προγράμματος, ο όρος συμβίος/ συμβία θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την ερμηνεία που αποδίδεται από τον περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο 184(Ι)/2015. Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία αναγνωρίζεται οποιαδήποτε πολιτική συμβίωση έχει συναφθεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο από τη Δημοκρατία κράτος και βρίσκεται σε ισχύ

 

Παιδιά κάτω των 18 ετών

Η αίτηση για παραχώρηση της κυπριακής στα ανήλικα παιδιά του/της επενδυτή/επενδύτριας μπορεί να υποβληθεί μετά που ο/η επενδυτής/επενδύτρια θα αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα και νοουμένου ότι ο άλλος γονιός του παιδιού δίδει τη συγκατάθεση του στην παραχώρηση της υπηκοότητας. Οι αιτήσεις (Έντυπο Μ126) υποβάλλονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

 

Παιδιά άνω των 18 ετών

Αίτηση για Πολιτογράφηση μπορούν να υποβάλουν μόνο τα οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα παιδιά του/της επενδυτή/επενδύτριας. Στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζεται ότι οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα παιδιά θεωρούνται:

(α) οι φοιτητές μέχρι την ηλικία των 28 ετών, οι οποίοι φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόκτηση διπλώματος ή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου και έχουν ως κύρια δραστηριότητα τους τη φοίτηση. Από την απόφαση εξαιρούνται άτομα που φοιτούν για απόκτηση επαγγελματικού τίτλου (π.χ. chartered accountants ή barrister).

(β) άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας με βαριά σωματική ή διανοητική αναπηρία που τους καθιστά ανίκανους να εργαστούν.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά που ο/η επενδυτής/επενδύτρια θα αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα. Οι αιτήσεις (Έντυπο Μ127) υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Γονείς Επενδυτή/ Επενδύτριας

Οι γονείς του/της επενδυτή/επενδύτριας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Πολιτογράφηση μετά που ο/η επενδυτής/επενδύτρια θα αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα. Οι αιτήσεις (Έντυπο Μ127) υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Απαραίτητος όρος για την υποβολή της αίτησης από τους γονείς είναι η απόκτηση μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000 πλέον το Φ.Π.Α.

Νοείται ότι οι γονείς του/της και ο/η επενδυτής/επενδύτρια μπορούν να αγοράσουν από κοινού μια κατοικία νοουμένου ότι η συνολική αξία της κατοικίας είναι τουλάχιστον €1.000.000 πλέον το ΦΠΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές επικοινωνείστε με τους δικηγόρους της Michalaki, Pitsillidou & Co LLC Lawyers Legal Consultants, ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@impklawyers.com . Tel. +357 99345000 – Fax +357 25 660097

 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών 2.7.2018

No Comments

Leave a Comment

Translate »