Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Επενδυτή/ Επενδύτριας

Michalaki Pitsillidou Rozen Law Firm > Greek Articles  > Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Επενδυτή/ Επενδύτριας

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Επενδυτή/ Επενδύτριας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017

Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Επενδυτή/ Επενδύτριας

 

Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και καταβάλλονται τέλη ύψους €2.000. Για την υποβολή της αίτησης για Πολιτογράφηση θα πρέπει να διευθετείται εκ των προτέρων σχετικό ραντεβού. Καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή για υποβολή, αν δεν έχει διευθετηθεί εκ των προτέρων σχετικό ραντεβού.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Στο Υπουργείο Εσωτερικών κατατίθενται απαραιτήτως τα πρωτότυπα έγγραφα καθώς και ένα αντίγραφο όλων των εγγράφων. Τα έγγραφα τα οποία πρέπει απαραιτήτως να κατατεθούν είναι τα εξής:

 • Συμπληρωμένος ο «Κατάλογος Εγγράφων Αίτησης Επενδυτή» (εντοπίζεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών)
 • «Υπεύθυνη Δήλωση Αιτούντος που έχει λάβει υπηρεσίες για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την επενδυτή/επενδύτρια
 • «Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου Υπηρεσιών για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/ την εκπρόσωπο του/της επενδυτή/επενδύτριας
 • Επιστολή από τον/την αιτούντα/αιτούσα ή εκπρόσωπο του/της στην οποία να επεξηγείται επιγραμματικά η επένδυση και βάσει ποιου οικονομικού κριτηρίου υποβάλλεται η αίτηση

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ ΑΙΤΟΥΣΑΣ

 • Έντυπο Μ127 πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ενώπιον Πρωτοκολλητή κυπριακού δικαστηρίου ή προξενικού λειτουργού
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής και τη χώρα συνήθους διαμονής (εάν διαφέρει). Το εν λόγω Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι μεγαλύτερη από ενενήντα μέρες από την ημερομηνία προσκόμισης του/ τους
 • Έκθεση αποτελεσμάτων δέουσας επιμέλειας (due diligence report) από διεθνώς αποδεκτή ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την οποία καταβάλλεται τέλος πρόσβασης (π.χ. World Check, LexisNexis Diligence, Regulatory 2 DataCorp Inc. κτλ). Η έκθεση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι μεγαλύτερη από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης της
 • Πιστοποιητικό Γάμου ή Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης (όπου εφαρμόζεται)
 • Αντίγραφα αγγελιών σε ημερήσια εφημερίδα δύο συνεχόμενων δημοσιεύσεων
 • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα δεν είναι κάτοχος άδειας παραμονής μπορεί να υποβάλει αίτηση για άδεια μετανάστευσης στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμων. Για περαιτέρω πληροφορίες δέστε το έγγραφο «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα είναι υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος απαιτείται επιπρόσθετα:
  • Συμβόλαιο εργοδότησης
  • Βεβαίωση Είσπραξης από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

 

ΜΟΝΙΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 • Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο
 • Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 • Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς
 • Έμβασμα από το εξωτερικό στο κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • Τα έγγραφα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής της εταιρείας/ εταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών
 • Πιστοποιητικό μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών ή πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ο επενδυτής είναι ο τελικός δικαιούχος της εταιρείας
 • Ελεγμένοι λογαριασμοί της εταιρείας/ εταιρειών για τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης

 

 1. Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής
 • Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο
 • Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 • Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς 3
 • Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή
 • Επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης γης στις περιπτώσεις επένδυσης σε οικοδομήσιμη γη

 

 1. Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες
 • Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο
 • Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς
 • Βεβαίωση Έφορου Εταιρειών για τους μετόχους
 • Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας
 • Συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο
 • Αντίγραφα των συμβολαίων εργασίας των Κυπρίων και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο/η αιτών/αιτούσα προέβη σε επένδυση
 • Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο/η αιτών/αιτούσα προέβη σε επένδυση
 • Αντίγραφο Ασφαλιστικού Λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε έκαστο εκ των Κύπριων ή πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζόμενων
 • Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη της Ένωσης (MEU1) ή Πιστοποιητικό Μόνιμης Διαμονής πολίτη της Ένωσης (MEU3) για εργαζόμενους που είναι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 1. Επένδυση σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών που είναι αδειοδοτημένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 • Τίτλος/ Τίτλοι και άλλα έγγραφα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
 • Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι της επιχείρησης ή του οργανισμού
 • Συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο
 • Βεβαίωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

 

 1. Συνδυασμός Επενδύσεων – Επένδυση σε κρατικά ομόλογα
 • Απόδειξη από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για την αγορά των ειδικών κρατικών ομολόγων
 • Έμβασμα από το εξωτερικό σε λογαριασμό του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας

 

Σημ. 1: Η πρωτότυπη αίτηση (Μ127) και όλα τα απαιτούμενα πρωτότυπα έγγραφα υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να κατατίθεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, πέραν της πρωτότυπης αίτησης και των πρωτότυπων εγγράφων, επιπρόσθετα ένα φωτοαντίγραφο της αίτησης και όλων των εγγράφων. Παρακαλώ φροντίζετε όπως τα αντίγραφα να είναι ευδιάκριτα και ευανάγνωστα.

Τα πρωτότυπα έγγραφα και τα αντίγραφα τους θα πρέπει να κατατίθενται σε δύο ξεχωριστές και ευδιάκριτες δέσμες. Η σειρά με την οποία θα τοποθετούνται τα έγγραφα στις δέσμες θα πρέπει να ακολουθούν την σειρά με την οποία αναγράφονται στον «Κατάλογο Εγγράφων Αίτησης Επενδυτή» (έγγραφο «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών) και στην άνω αριστερή πλευρά του εγγράφου να αναγράφεται ευδιάκριτα με μολύβι ο αριθμός που έχει το σχετικό έγγραφο στον «Κατάλογο Εγγράφων Αίτησης Επενδυτή».

 

Σημ. 2: Ταυτόχρονα με τον/την επενδυτή/επενδύτρια δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει και ο/η σύζυγος/συμβίος/συμβία. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στο έγγραφο «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΏΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Όλα τα συνοδευτικά δημόσια έγγραφα αλλοδαπής χώρας θα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που τα έγγραφα εκδόθηκαν σε κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5.10.1961 (Apostille) θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα Apostille.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που τα συνοδευτικά έγγραφα δεν εκδόθηκαν σε κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5.10.1961 (Apostille), τα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν διπλωματική πιστοποίηση. Η διπλωματική πιστοποίηση γίνεται με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

 1. Χώρες στις οποίες υπάρχει διαπιστευμένη διπλωματική/ προξενική αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας:
 2. Πιστοποίηση του εγγράφου από το Υπουργείο Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας.
 3. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού του Υπουργείου Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας από τη διπλωματική/ προξενική αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας που εδρεύει στη χώρα εκείνη.
 4. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού της συγκεκριμένης διπλωματικής/ προξενικής αρχής της Δημοκρατίας από το Τμήμα Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας.
 5. Χώρες στις οποίες δεν υπάρχει διαπιστευμένη διπλωματική/ προξενική αρχή της Δημοκρατίας:
 6. Πιστοποίηση του εγγράφου από το Υπουργείο Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας.
 7. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού του Υπουργείου Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας από διπλωματική/ προξενική αρχή της εκδίδουσας χώρας σε τρίτη χώρα.
 8. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού της συγκεκριμένης ξένης διπλωματικής/ προξενικής αρχής από λειτουργό της διπλωματικής/ προξενικής αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.
 9. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού της διπλωματικής/ προξενικής αρχής της Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα από το Τμήμα Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας.

 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να είναι είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα. Σε διαφορετική περίπτωση, τα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας ή από προξενική αρχή της εκδίδουσας χώρας ή από κυβερνητικό τμήμα της χώρας έκδοσης.

Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι συμπληρωμένες (δηλαδή δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα) και οι οποίες δεν έχουν την μορφή που περιγράφεται πιο πάνω (ευδιάκριτα πρωτότυπα και αντίγραφα) δεν θα γίνονται αποδεκτές για υποβολή.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όταν υποβληθεί μια αίτηση ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης της. Πρώτ’ απ’ όλα, τα έγγραφα που αφορούν τις επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες του/της αιτούντος/αιτούσας αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών για διερεύνηση και αποστολή απόψεων σχετικά με το κατά πόσον ο/η αιτών/αιτούσα, όντως, πληροί κάποιο από τα κριτήρια. Ταυτόχρονα, διερευνάται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά πόσον ο/η αιτών/αιτούσα πληροί τους άλλους όρους της απόφασης. Δεδομένου ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι όροι, υποβάλλεται από τον Υπουργό Εσωτερικών Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση της αίτησης και παραχώρηση της υπηκοότητας.

Σημειώνεται ότι Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21.5.2018 καθορίζει τον αναμενόμενο χρόνο εξέτασης αίτησης που υποβάλλεται στα πλαίσια 6 του Προγράμματος από τα αρμόδια Υπουργεία στους 6 (έξι) μήνες. Εξυπακούεται ότι για να τηρηθεί το εξάμηνο χρονικό διάστημα θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί ολοκληρωμένη με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και ο επενδυτής να πληροί τα κριτήρια και τους όρους του «Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος». Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία πληρώνονται τα τέλη και η οποία αναγράφεται στη σχετική απόδειξη πληρωμής τελών, που εκδίδεται από το Ταμείο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όταν το Συμβούλιο αποφασίσει θετικά, ο/η αιτών/αιτούσα θα μπορεί να προβεί σε όλες τις ενέργειες για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας και έκδοση του κυπριακού διαβατηρίου. Η διαδικασία απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας θα ολοκληρωθεί, νοουμένου ότι ο/η αιτών/αιτούσα είναι κάτοχος άδειας παραμονής για περίοδο τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα δεν είναι κάτοχος άδειας παραμονής για το εν λόγω χρονικό διάστημα θα πρέπει να αναμένει μέχρι που να ολοκληρωθεί η αναφερόμενη εξάμηνη περίοδος. Ακολούθως, θα εκδοθεί από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Πιστοποιητικό Πολιτογράφησης, αφού πρώτα καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη ύψους €5.000. Στη συνέχεια ο/η αιτών/αιτούσα θα κληθεί να δώσει τον νενομισμένο «Όρκο Πίστης στην Κυπριακή Δημοκρατία ενώπιον» Πρωτοκολλητή κυπριακού δικαστηρίου ή προξενικού λειτουργού της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό και μετά την εν λόγω ορκωμοσία θα μπορεί να αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές επικοινωνείστε με τους δικηγόρους της Michalaki, Pitsillidou & Co LLC Lawyers Legal Consultants, ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@impklawyers.com . Tel. +357 99345000 – Fax +357 25 660097

 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών    2.7.2018

No Comments

Leave a Comment

Translate »