Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Μελών Οικογένειας Επενδυτή/ Επενδύτριας

Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > Greek Articles  > Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Μελών Οικογένειας Επενδυτή/ Επενδύτριας

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Μελών Οικογένειας Επενδυτή/ Επενδύτριας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017

Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Μελών Οικογένειας Επενδυτή/ Επενδύτριας

 

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 81.292 και ημερομηνίας 13.9.2016 καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία η κυπριακή υπηκοότητα μπορεί να παραχωρηθεί στον/στη σύζυγο ή συμβίο/συμβία του/της επενδυτή/επενδύτριας, καθώς στα οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα παιδιά του, στους γονείς καθώς και στα ανήλικα παιδιά του. Για περισσότερες πληροφορίες δέστε το έγγραφο «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_13.9.2016-ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών».

Οι αιτήσεις του/της συζύγου/συμβίου/συμβίας, των οικονομικά εξαρτώμενων ενήλικων παιδιών και των γονέων του/της επενδυτή/επενδύτριας υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και καταβάλλονται τέλη υποβολής αίτησης €2.000 για έκαστο αιτούντα. Για την υποβολή της αίτησης για Πολιτογράφηση θα πρέπει να διευθετείται εκ των προτέρων σχετικό ραντεβού μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου esavva@papd.mof.gov.cy. Καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή για υποβολή, αν δεν έχει διευθετηθεί εκ των προτέρων σχετικό ραντεβού.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση του/της συζύγου ή συμβίου/συμβίας μπορεί να υποβληθεί μαζί με την αίτηση του/της επενδυτή/επενδύτριας, ούτως ώστε οι δύο σύζυγοι/συμβίοι να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα ταυτόχρονα. Οι αιτήσεις των ενήλικων παιδιών και των γονέων του/της επενδυτή/επενδύτριας υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών μετά την απόκτηση της υπηκοότητας από τον/την επενδυτή/επενδύτρια

Τέλος, αίτηση για τα ανήλικα παιδιά υποβάλλεται μετά την απόκτηση της υπηκοότητας στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και διεκπεραιώνεται από το εν λόγω Τμήμα.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Στο Υπουργείο Εσωτερικών κατατίθενται απαραιτήτως τα πρωτότυπα έγγραφα καθώς και ένα αντίγραφο όλων των εγγράφων. Τα έγγραφα τα οποία πρέπει απαραιτήτως να κατατεθούν ανά κατηγορία είναι τα εξής:

 

ΣΥΖΥΓΟΣ/ΣΥΜΒΙΟΣ/ΣΥΜΒΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΡΙΑΣ

 • Συμπληρωμένος ο «Κατάλογος Εγγράφων για Κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση Μελών Οικογένειας» (εντοπίζεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών)
 • «Υπεύθυνη Δήλωση Αιτούντος που έχει λάβει υπηρεσίες για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/ την αιτών/αιτούσα
 • «Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου Υπηρεσιών για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την εκπρόσωπο του/της αιτούντος/αιτούσας
 • Έντυπο Μ127 πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ενώπιον Πρωτοκολλητή κυπριακού δικαστηρίου ή προξενικού λειτουργού
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής και τη χώρα συνήθους διαμονής (εάν διαφέρει). Το εν λόγω Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερη από ενενήντα μέρες από την ημερομηνία προσκόμισης του/ τους
 • Έκθεση αποτελεσμάτων δέουσας επιμέλειας (due diligence report) από διεθνώς αποδεκτή ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την οποία καταβάλλεται τέλος πρόσβασης (π.χ. World Check, LexisNexis Diligence, Regulatory DataCorp Inc. κτλ). Η έκθεση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι μεγαλύτερη από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης της
 • Πιστοποιητικό γάμου ή Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης
 • Αντίγραφα αγγελιών σε ημερήσια εφημερίδα δύο συνεχόμενων δημοσιεύσεων
 • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα δεν είναι κάτοχος άδειας παραμονής μπορεί να υποβάλει αίτηση για άδεια μετανάστευσης στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμων. Για περαιτέρω πληροφορίες δέστε το έγγραφο «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση του/της επενδυτή/επενδύτριας απαιτείται επιπρόσθετα:
  • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτογράφησης επενδυτή/ επενδύτριας
  • Φωτοαντίγραφο κυπριακού διαβατηρίου επενδυτή/ επενδύτριας

 

ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΡΙΑΣ

 • Συμπληρωμένος ο «Κατάλογος Εγγράφων για Κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση Μελών Οικογένειας» (εντοπίζεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών)
 • «Υπεύθυνη Δήλωση Αιτούντος που έχει λάβει υπηρεσίες για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την αιτών/αιτούσα
 • «Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου Υπηρεσιών για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την εκπρόσωπο του/της αιτούντος/αιτούσας
 • Έντυπο Μ127 πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ενώπιον Πρωτοκολλητή κυπριακού δικαστηρίου ή προξενικού λειτουργού
 • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτογράφησης επενδυτή/ επενδύτριας
 • Φωτοαντίγραφο κυπριακού διαβατηρίου επενδυτή/ επενδύτριας
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής και τη χώρα συνήθους διαμονής (εάν διαφέρει). Το εν λόγω Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερη από ενενήντα μέρες από την ημερομηνία προσκόμισης του/τους.
 • Πιστοποιητικό γάμου ή Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης (εάν εφαρμόζεται)
 • Αντίγραφα αγγελιών σε ημερήσια εφημερίδα δύο συνεχόμενων δημοσιεύσεων
 • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα δεν είναι κάτοχος άδειας παραμονής μπορεί να υποβάλει αίτηση για άδεια μετανάστευσης στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμων. Για περαιτέρω πληροφορίες δέστε το έγγραφο «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ_ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που ο αιτών/ η αιτούσα φοιτά για μεταπτυχιακό τίτλο)
 • Πιστοποιητικό φοίτησης σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πρωτότυπο)

ή

 • Ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει αναπηρία (πρωτότυπο)

 

ΓΟΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΡΙΑΣ

 • Συμπληρωμένος ο «Κατάλογος Εγγράφων για Κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση Μελών Οικογένειας» (εντοπίζεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών)
 • «Υπεύθυνη Δήλωση Αιτούντος που έχει λάβει υπηρεσίες για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την αιτών/αιτούσα 4
 • «Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου Υπηρεσιών για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την εκπρόσωπο του/της αιτούντος/αιτούσας
 • Έντυπο Μ127 πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ενώπιον Πρωτοκολλητή κυπριακού δικαστηρίου ή προξενικού λειτουργού
 • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτογράφησης επενδυτή/ επενδύτριας
 • Φωτοαντίγραφο κυπριακού διαβατηρίου επενδυτή/ επενδύτριας
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως
 • Πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής και τη χώρα συνήθους διαμονής (εάν διαφέρει). Το εν λόγω Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερη από ενενήντα μέρες από την ημερομηνία προσκόμισης του/ τους
 • Έκθεση αποτελεσμάτων δέουσας επιμέλειας (due diligence report) από διεθνώς αποδεκτή ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την οποία καταβάλλεται τέλος πρόσβασης (π.χ. World Check, LexisNexis Diligence, Regulatory DataCorp Inc. κτλ). Η έκθεση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι μεγαλύτερη από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης της
 • Πιστοποιητικό γάμου ή Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης
 • Αντίγραφα αγγελιών σε ημερήσια εφημερίδα δύο συνεχόμενων δημοσιεύσεων
 • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα δεν είναι κάτοχος άδειας παραμονής μπορεί να υποβάλει αίτηση για άδεια μετανάστευσης στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμων. Για περαιτέρω πληροφορίες δέστε το έγγραφο «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ_ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Αποδεικτικά έγγραφα απόκτησης μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας:
  • Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.
  • Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
  • Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς
  • Έμβασμα από το εξωτερικό στο κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ’ ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή

 

Αναφορικά με όλες τις ανωτέρω αιτήσεις (δηλαδή των συζύγων/συμβίων ή ενήλικων παιδιών ή γονέων επενδυτών/ επενδυτριών θα πρέπει να προσεχθούν τα ακόλουθα:

Η πρωτότυπη αίτηση (Μ127) και όλα τα απαιτούμενα πρωτότυπα έγγραφα υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να κατατίθεται στο Υπουργείο Εσωτερικών πέραν των πρωτότυπων 5 εγγράφων επιπρόσθετα ένα φωτοαντίγραφο της αίτησης και όλων των εγγράφων. Παρακαλώ φροντίζετε όπως τα αντίγραφα να είναι ευδιάκριτα και ευανάγνωστα.

Τα πρωτότυπα έγγραφα και τα αντίγραφα τους θα πρέπει να κατατίθενται σε δύο ξεχωριστές και ευδιάκριτες δέσμες. Η σειρά με την οποία θα τοποθετούνται τα έγγραφα στις δέσμες θα πρέπει να ακολουθούν την σειρά με την οποία αναγράφονται στον «Κατάλογο Εγγράφων Αίτησης Μελών Οικογένειας» (έγγραφο «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών) και στην άνω αριστερή πλευρά του εγγράφου να αναγράφεται ευδιάκριτα με μολύβι ο αριθμός που έχει το σχετικό έγγραφο στον «Κατάλογο Εγγράφων Αίτησης Μελών Οικογένειας».

 

ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΡΙΑΣ

Η αίτηση για τα ανήλικα παιδιά υποβάλλεται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και διεκπεραιώνεται από το εν λόγω Τμήμα.

Τα έγγραφα τα οποία πρέπει απαραιτήτως να κατατεθούν είναι τα εξής:

 • Έντυπο Μ126 πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Κύπριο γονέα ενώπιον Πρωτοκολλητή κυπριακού δικαστηρίου ή προξενικού λειτουργού
 • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτογράφησης του Κύπριου γονέα
 • Φωτοαντίγραφο του κυπριακού διαβατηρίου του Κύπριου γονέα
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού
 • Πιστοποιητικό γάμου ή Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης των γονέων
 • Φωτοαντίγραφα των διαβατηρίων του παιδιού και των γονέων του
 • Συγκατάθεση του μη Κύπριου/έτερου γονέα
 • Τέλη €80.

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΏΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Όλα τα συνοδευτικά δημόσια έγγραφα αλλοδαπής χώρας θα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που τα έγγραφα εκδόθηκαν σε κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5.10.1961 (Apostille) θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα Apostille.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που τα συνοδευτικά έγγραφα δεν εκδόθηκαν σε κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5.10.1961 (Apostille), τα έγγραφα θα πρέπει να 6 φέρουν διπλωματική πιστοποίηση. Η διπλωματική πιστοποίηση γίνεται με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

Ι. Χώρες στις οποίες υπάρχει διαπιστευμένη διπλωματική/ προξενική αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας:

 1. Πιστοποίηση του εγγράφου από το Υπουργείο Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας.
 2. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού του Υπουργείου Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας από τη διπλωματική/ προξενική αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας που εδρεύει στη χώρα εκείνη.
 3. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού της συγκεκριμένης διπλωματικής/ προξενικής αρχής της Δημοκρατίας από το Τμήμα Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας.

ΙΙ. Χώρες στις οποίες δεν υπάρχει διαπιστευμένη διπλωματική/ προξενική αρχή της Δημοκρατίας:

 1. Πιστοποίηση του εγγράφου από το Υπουργείο Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας.
 2. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού του Υπουργείου Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας από διπλωματική/ προξενική αρχή της εκδίδουσας χώρας σε τρίτη χώρα.
 3. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού της συγκεκριμένης ξένης διπλωματικής/ προξενικής αρχής από λειτουργό της διπλωματικής/ προξενικής αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.
 4. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού της διπλωματικής/ προξενικής αρχής της Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα από το Τμήμα Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας.

 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να είναι είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα. Σε διαφορετική περίπτωση, τα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας ή από προξενική αρχή της εκδίδουσας χώρας ή από κυβερνητικό τμήμα της χώρας έκδοσης.

 

Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι συμπληρωμένες (δηλαδή δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα) και οι οποίες δεν έχουν την μορφή που περιγράφεται πιο πάνω (ευδιάκριτα πρωτότυπα και αντίγραφα) δεν θα γίνονται αποδεκτές για υποβολή.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Όταν υποβληθεί μια αίτηση ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης της. Συγκεκριμένα, διερευνάται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά πόσον ο/η αιτών/αιτούσα πληροί όλους τους σχετικούς όρους της Aπόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.292 και ημερομηνίας 13.9.2016. Δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι, υποβάλλεται από τον Υπουργό Εσωτερικών Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση της αίτησης και παραχώρηση της υπηκοότητας.

Σημειώνεται ότι Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21.5.2018 καθορίζει τον αναμενόμενο χρόνο εξέτασης αίτησης που υποβάλλεται στα πλαίσια του Προγράμματος από τα αρμόδια Υπουργεία στους 6 (έξι) μήνες. Εξυπακούεται ότι για να τηρηθεί το εξάμηνο χρονικό διάστημα θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί ολοκληρωμένη με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και ο επενδυτής πληροί τα κριτήρια και τους όρους της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία πληρώνονται τα τέλη και η οποία αναγράφεται στη σχετική απόδειξη πληρωμής τελών, που εκδίδεται από το Ταμείο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όταν το Συμβούλιο αποφασίσει θετικά, ο/η αιτών/αιτούσα θα μπορεί να προβεί σε όλες τις ενέργειες για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας και έκδοση του κυπριακού διαβατηρίου. Η διαδικασία απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας θα ολοκληρωθεί, νοουμένου ότι ο/η αιτών/αιτούσα είναι κάτοχος άδειας παραμονής για περίοδο τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα δεν είναι κάτοχος άδειας παραμονής για το εν λόγω χρονικό διάστημα θα πρέπει να αναμένει μέχρι που να ολοκληρωθεί η αναφερόμενη εξάμηνη περίοδος. Ακολούθως, θα εκδοθεί από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Πιστοποιητικό Πολιτογράφησης, αφού πρώτα καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη ύψους €5.000. Στη συνέχεια ο/η αιτών/αιτούσα θα κληθεί να δώσει τον νενομισμένο Όρκο Πίστης στην Κυπριακή Δημοκρατία ενώπιον Πρωτοκολλητή κυπριακού δικαστηρίου ή προξενικού λειτουργού της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό και μετά την εν λόγω ορκωμοσία θα μπορεί να αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές επικοινωνείστε με τους δικηγόρους της Michalaki, Pitsillidou & Co LLC Lawyers Legal Consultants, ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@impklawyers.com . Tel. +357 99345000 – Fax +357 25 660097

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών 2.7.2018

No Comments

Leave a Comment

Translate »