Σύμφωνο Πολιτικής Συμβίωσης

Michalaki Pitsillidou Rozen Law Firm > Greek Articles  > Σύμφωνο Πολιτικής Συμβίωσης

Σύμφωνο Πολιτικής Συμβίωσης

Civil Partnership Michalaki Pitsillidou Law Firm Limassol, Cyprus

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία σχετικά με το Σύμφωνο Πολιτικής Συμβίωσης η σύναψή του, αφορά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους τουλάχιστον, ενώ είναι απαραίτητη η ελεύθερη συναίνεση όλων των προσώπων που επιθυμούν να το υπογράψουν.

Νομική Διαδικασία Σύναψης Συμφώνου Πολιτικής Συμβίωσης:

Για την πραγματοποίηση του Συμφώνου Πολιτικής Συμβίωσης, θα πρέπει τα δυο αυτά πρόσωπα που επιθυμούν να υπογράψουν, να παρουσιαστούν ενώπιον του Ληξιάρχου σε Επαρχιακή Διοίκηση περιοχής όπου διαμένει το ένα πρόσωπο εκ των δύο. Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει: υποβολή συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου σχετικού εντύπου Πολιτικής Συμβίωσης καθώς και τα σχετικά έντυπα που απαιτούνται. Επίσης, δεν μπορεί να παραληφθεί η δήλωση των δυο προσώπων ενώπιον του ληξίαρχου, για τη συμφωνία τους στη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης. Τέλος εκδίδεται το Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης, όπου μπορεί να χρησιμοποιείτε και αποδεικνύεται όπου καθίσταται αναγκαίο η σύναψη του Συμφώνου Συμβίωσης.

Νομικά Δικαιώματα:

Με το Σύμφωνο Πολιτικής Συμβίωσης, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, τα πρόσωπα κατέχουν τα ίδια δικαιώματα με την τέλεση θρησκευτικού ή πολιτικού γάμο. Από τη νομοθεσία εξαιρούνται θέματα υιοθεσίας. Σημαντικό να αναφέρουμε ότι όπου αναγράφεται στη νομοθεσία η λέξη «σύζυγος», συνοδεύεται πάντα από τα πρόσωπα που υπέγραψαν Σύμφωνο Πολιτικής Συμβίωσης και επιπρόσθετα οι υποχρεώσεις:

  1. Κληρονομικά δικαιώματα
  2. Δικαιώματα διατροφής σε περίπτωση λύσης της Πολιτικής Συμβίωσης
  3. Δικαιώματα παιδιών τα οποία γεννήθηκαν κατά την περίοδο της σύναψης του Συμφώνου
  4. Περιουσιακές σχέσεις που δημιουργούνται

 

Λύση Πολιτικής Συμβίωσης:

Η διαδικασία σύμφωνα με την αντίστοιχη Νομοθεσία:

Τα δύο πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν την εγγραφή κοινής δήλωσης τους, στον ληξίαρχο ή με διάταγμα του Δικαστηρίου στην επαρχία που έχει συναφθεί το σύμφωνο!

 

Σύμφωνα με το Νόμο:

 Προϋποθέσεις σύναψης Πολιτικής Συμβίωσης

5.(1) Για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, απαιτείται η ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που προτίθενται να τη συνάψουν.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δεν υπάρχει ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση, αν οποιοδήποτε από αυτά-

(α) Κατά το χρόνο σύναψης της Πολιτικής Συμβίωσης, δεν είναι ικανό να συνάψει Πολιτική Συμβίωση, ή

(β) τελεί υπό πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του άλλου προσώπου ή έχει καταστεί θύμα απάτης ή ψευδούς παράστασης, ή

(γ) έχει εξαναγκαστεί να συνάψει Πολιτική Συμβίωση με απειλή ή/και ψυχική πίεση.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, πρόσωπο δεν είναι ικανό για σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, αν αυτό-

(α) Δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, ή

(β) είναι ανίκανο κατά το χρόνο σύναψης της Πολιτικής Συμβίωσης να αντιληφθεί και να εκτιμήσει την πράξη του ούτως ώστε να συναινέσει στη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, λόγω ψυχικής ή νοητικής διαταραχής ή ανεπάρκειας ή λόγω εγκεφαλικής ή άλλης πάθησης ή ασθένειας ή λόγω εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες ή λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας.

(4) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), πρόσωπο έχει εξαναγκαστεί να συνάψει Πολιτική Συμβίωση με απειλή όταν-

(α) Δίδει τη συγκατάθεσή του για σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης μετά από οποιαδήποτε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη που δύναται να επιφέρει φόβο στο μέσο λογικό άνθρωπο ότι θα εκτεθεί σε άμεσο και σημαντικό κίνδυνο η ζωή, η τιμή, η ελευθερία, η σωματική ακεραιότητα ή η περιουσία του ή εκείνη των μελών της οικογένειας του, εξαιτίας του φόβου αυτού.

(β) αποσπάται η συγκατάθεσή του για σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, μετά από οποιαδήποτε νόμιμη, παράνομη ή εναντίον των χρηστών ηθών ενέργεια ή πράξη ή δήλωση που επιφέρει φόβο στο μέσο λογικό άνθρωπο, εξαιτίας του λόγου αυτού.

 

Διαδικασία σύναψης Πολιτικής Συμβίωσης

6. (1) Τα προτιθέμενα να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση πρόσωπα παρουσιάζονται αυτοπροσώπως ενώπιον του Ληξίαρχου της επαρχίας στην οποία διαμένει ένα εξ’ αυτών ή, σε περίπτωση που δεν διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία, της επαρχίας της επιλογής τους, και υποβάλλουν δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τα ίδια το Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα, μαζί με το οποίο παρουσιάζει έκαστος τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Έγκυρο και σε ισχύ δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο ισότιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

(β) ένορκη δήλωση ότι –

(i) δεν έχει συνάψει γάμο ή άλλη Πολιτική Συμβίωση που βρίσκεται σε ισχύ,

(ii) δεν γνωρίζει την ύπαρξη οποιουδήποτε κωλύματος ή νομικού εμποδίου για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, και

(iii) εξασφαλίστηκε κάθε αναγκαία συγκατάθεση η οποία απαιτείται για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης ή ότι δεν απαιτείται καμιά τέτοια συγκατάθεση.

(γ) δεόντως επικυρωμένο πρωτότυπο ή αντίγραφο πιστοποιητικού ελευθερίας ή άλλο δεόντως επικυρωμένο, ισότιμο πρωτότυπο πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση:

Νοείται ότι, όταν ένα εκ των προτιθεμένων να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση πρόσωπο ή και τα δύο, διαμένουν στη Δημοκρατία υπό το καθεστώς του δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή του αιτητή δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, ο Ληξίαρχος, αφού διαπιστώσει ότι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν στην κατοχή τους τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (γ) του παρόντος εδαφίου, δύναται να τους απαλλάξει από την υποχρέωση υποβολής τους και, αντί αυτών, να απαιτήσει προς επαλήθευση της ταυτότητάς τους την υποβολή άλλων εγγράφων.

(2) Ο Ληξίαρχος, αφού ικανοποιηθεί από τα έγγραφα που υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), καλεί τα προτιθέμενα να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση πρόσωπα σε ενώπιόν του δήλωση ότι συμφωνούν στη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, αναγιγνώσκει προς αυτούς το κείμενο που εκτίθεται στο Δεύτερο Πίνακα και υπογράφει το Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης.

(3) Στην παρουσία των προτιθέμενων να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση προσώπων και του Ληξίαρχου, το Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης υπογράφεται από δύο (2) μάρτυρες που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν σώας τας φρένας.

 

Έκδοση Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης

7.(1) Ο Ληξίαρχος, αφού καταβληθεί το καθορισμένο τέλος, εκδίδει Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης στον τύπο που εκτίθεται στον Τρίτο Πίνακα, σε τρία (3) δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα που φέρουν την ημερομηνία της καταχώρησής του και καταχωρεί στο Μητρώο το πρωτότυπο υπογεγραμμένο Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης, το πρωτότυπο υπογεγραμμένο Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης και αντίγραφο των λοιπών εγγράφων που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 6.

(2) Ο Ληξίαρχος δίδει ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης σε έκαστο σύμβιο και αποστέλλει ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο στο Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο εντός επτά (7) ημερών από την καταχώρησή του στο Μητρώο.

 

Λύση Πολιτικής Συμβίωσης

17. (1) Πολιτική Συμβίωση λύεται ως ακολούθως:

(α) Με έγγραφη κοινή δήλωση των συμβίων η οποία γίνεται αυτοπροσώπως στην παρουσία του Ληξίαρχου ενώπιον του οποίου έχει συναφθεί η Πολιτική Συμβίωση και δύο (2) τουλάχιστον μαρτύρων που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν σώας τα φρένας, την οποία ο Ληξίαρχος καταχωρεί στο Μητρώο και αντίγραφο της οποίας αποστέλλει στο Βοηθό Γενικό Ληξίαρχο για ενημέρωση του Ειδικού Μητρώου Πολιτικής Συμβίωσης. ή

(β) με διάταγμα του Δικαστηρίου της επαρχίας στην οποία αυτό έχει συναφθεί, που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενός εκ των συμβίων, η οποία επιδίδεται στον άλλο σύμβιο. ή

(γ) αυτοδικαίως, σε περίπτωση που συνάπτεται γάμος μεταξύ των συμβίων. ή

(δ) με το θάνατο ενός εκ των συμβίων ή και των δύο συμβίων.

 

 

Για περισσότερες Πληροφορίες και συμβουλές μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους δικηγόρους της Michalaki, Pitsillidou & Co LLC – Lawyers Legal Consultants, ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@impklawyers.com.

Tel. +357 99345000 – Fax +357 25 660097

No Comments

Leave a Comment

Translate »