Αιτητής Σχεδίου Εστίας; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις!

Michalaki Pitsillidou Rozen Law Firm > Greek Articles  > Αιτητής Σχεδίου Εστίας; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις!

Αιτητής Σχεδίου Εστίας; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις!

Το Σχέδιο «Εστία»

έχει ως κύριο Στόχο, να βοηθήσει στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων των δανειοληπτών με οικονομικές δυσκολίες, για την καλύτερη διαχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας του τραπεζικού συστήματος!

Το συγκεκριμένο σχέδιο, αφορά αιτητές και συν-δανειολήπτες κόκκινων δανείων ή/και συν-ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας, οι οποίοι πληρούν τα πιο κάτω συγκεκριμένα εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια:

Δανεια:

 • Εξασφαλισμένα δάνεια με υποθήκη κύριας κατοικίας.
 • Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις €000.
  • Αγοραία αξία: Προκύπτει μέσω του μέσου όρου δύο εκτιμήσεων από ανεξάρτητους εκτιμητές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης, καθώς και μίας επιπρόσθετης εκτίμησης 30 ημέρες μετά τη λήξη της υποβολής.
 • Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017, για περισσότερες από 90 μέρες, τουλάχιστον το 20% των συνολικών δανείων του δανειολήπτη ήταν μη εξυπηρετούμενο.

 

Δανειοληπτες:

 • Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα ακόλουθα για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2017 και 2018:
  • τις €60.000 για οικογένεια με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα;
  • τις €55.000 για οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα;
  • τις €50.000 για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα;
  • τις €45.000 για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο;
  • τις €35.000 για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα;
  • τις €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.

Νοείται περαιτέρω ότι, τα παραπάνω ισχύουν και για μονογονεϊκές οικογένειες.

 • Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του αιτητή, να μην υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις €250.000.
 • Τα τελευταία 10 χρόνια, ο δανειολήπτης, θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2013. Η συνεχής διαμονή δεν διακόπτεται αν απουσίαζε:
 • για μέχρι 1 μήνα κάθε έτος
 • για λήψη θεραπείας για λόγους υγείας
 • προσωρινά για σπουδές

 

Υποβολές αιτήσεων: από 2 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2019

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε Κυπριακές Τράπεζες / εταιρείες – με πρόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο – εξαγοράς πιστώσεων που διατηρούν τα δάνειά τους. Επιπρόσθετα με την πιο πάνω αίτηση, οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση και έντυπο εξουσιοδότησης.

 

Συμπληρωση εντυπων:

1ο  έντυπο: Συμπληρώνεται από τον/την αιτητή/τρια.

2ο έντυπο: ΔΕΝ συμπληρώνεται από τον αιτητή και τον/τη σύζυγο αλλά από τον συν-δανειολήπτη του μη εξυπηρετούμενου δανείου ή/και συν-ιδιοκτήτη της κύριας κατοικίας – το οποίο άτομο πρέπει να πληροί ξεχωριστά κριτήρια και προϋποθέσεις για ένταξη στο Σχέδιο.

 

Για περισσότερες Πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το Σχέδιο «Εστία» μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους δικηγόρους της Michalaki, Pitsillidou & Co LLC Lawyers Legal Consultants, ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@impklawyers.com .

Tel. +357 99345000 – Fax +357 25 660097

No Comments

Leave a Comment

Translate »