fbpx

משמורת ילדים ותקשורת

להגן על מה שהכי חשוב לך.
Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > אזורי תרגול > דיני משפחה > משמורת ילדים ותקשורת
children custody

משמורת ילדים והסדרי ראיה

בדרך כלל לאחר גירושין של הורים נשואים או רווקים, האם מגישה בקשה למשמורת ילדים, והצד השני, דהיינו האב יכול להגיש בקשה לזכותו להסדר ראיה עם הילד/ה. כמוכן, ובהתאם לעובדות המקרה, יכול האב לבקש את המשמורת על הילדים ולהסכמה על הסדר ראיה עם האם.

בסיום ההליכים משפטיים, יחליט בית המשפט מי מההורים ייקח את המשמורת, וכן יסדיר את זכות של ההורה השני בכל הקשור להסרדי ראיה.

במידה ושני ההורים מסכימים על האמור לעיל, אזי ניתן צו בית משפט באופן ישיר וספציפי בנוגע לזכות הסדרי הראיה והימים והשעה בה יוכל ההורה השני לממש את זכות התקשרותו עם ילדו/ילדיו.

במידה וההורים לא הגיעו להסכמה בסוגיות האמורות לעיל, ההליכים בבית המשפט יימשכו באמצעות הגשת עמדות שני הצדדים בכתב. בתום ההליך יכריע בית המשפט בחלטה סופית תוך התחשבות בחוות הדעת של הצדדים וכן בדוח משרד הרווחה המקומי. לשכת הרווחה המקומית תקצה עובד מטעמה לבקר בביתו של כל אחד מההורים על מנת להכין דו"ח להליכי בית המשפט באשר לתנאי החיים של ההורים והילד/ילדים. הדיווח יתבסס בנוסף על רצונם של הילדים אצל מי מההורים הם רוצים לגור.

טיפול בילדים וצרכיהם

ההורים אחראים ללא ספק לצרכי הילד/ילדים עד גיל 18.

ההורה שיש לו את הטיפול והמשמורת בעקבות החלטת בית המשפט זכאי לתבוע מזונות ילדים עבור הילד/ה הקטין מההורה השני. את התביעה האמורה לעיל יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה, שבאיזור שיפוטו מתגוררים הילד/הילדים.

בית המשפט בהתחשב בצרכי הילד/ילדים ובהכנסה של כל הורה ביחד ולחוד קובע את סכום מזונות הילד/ים. על שני ההורים לתרום למזונות ילדם/ילדיהם על בסיס הכנסתם וצרכיהם והוצאותיהם הכספיות. בנוסף ישנה האפשרות לתת לפסק דין בהסכם. מנגד, במידה וההורים לא מגיעים להסכמה בעניין המזונות, בית המשפט, יכריע בעניין זה באמצעות הליכים משפטיים, ויחליט את סכום המזונות.

לאחר פס"הד של בית המשפט לענייני משפחה, חובה על ההורה שנגדו ניתן הפס"ד לשלם את סכום המזונות לילד/ה. במידה והפס"ד לא בוצע, ההורה השני יכול להגיש בקשה לצו מעצר. גם לילדים בוגרים יש זכות למזונות אם הם סטודנטים. אולם במקרה זה עליהם להגיש בקשה חדשה לבית המשפט לענייני משפחה נגד ההורה ממנו הם מבקשים את המזונות.

בקשה דחופה למתן צו מזונות ללא הודעה להורה השני

במידה וההורה שזכה במשמורת על הילדים אינו מקבל כל תמיכה כספית מההורה השני לצורך מימון הילד,יהיה זכאי להגיש בקשה צדדית דחופה לבית המשפט קרי ללא מתן הודעה מוקדמת. לצד השני. ההליך האמור לעיל מבוצע בדרך כלל באמצעות ערעור צדדי כאשר התמיכה הכספית דחופה לילד. בית המשפט ידון בתיק מיד לאחר הגשת העתירה וייתן צו על מנת שהילד/ילדים יוכלו לקבל תמיכה כספית מיידית. עם זאת, יש לעמוד בדרישות מסוימות כדי שבית המשפט ייתן את הצו. הצו לעיל הינו צו זמני אלא אם כן יחליט בית המשפט כי הוא צו סופי. בנוסף, בית המשפט, בטרם מתן הצו, יכול לבקש את חוות דעתו של ההורה האחר שנגדו נדרש הצו האמור.

אימוץ

האימוץ בקפריסין מתחלק לאימוץ של ילד קטין או לאימוץ מבוגר.

בשני המקרים משרד הרווחה יהיה מעורב ויש לו תפקיד מכריע בהחלטת בית המשפט אם יאפשר את האימוץ או לא.

בשני המקרים, חובה על הצדדים להחזיק ברישום פלילי נקי.

לגבי אימוץ בגיר יש להגיש את העתירה לפני גיל ה-21 לבגיר.

ההליך כולו לוקח בערך 1.5 שנה לסיום.

Need Help?

If you need any assistance, please feel free to contact us through the following form and we will contact you within 24 hours.

יואניס מיכלאקי

מנכ"ל, פרטנר

אלנה פיצילידו

מנכ"ל, שותף