fbpx

ויזת סטודנט לקפריסין

להפוך את חלומות האזרחות שלך למציאות.
Michalaki, Pitsillidou & Co LLC > אזורי תרגול > חוקי הגירה > ויזת סטודנט לקפריסין

ויזת סטודנט לקפריסין

אם אתה אזרח מחוץ לאיחוד האירופי המחפש ללמוד בקפריסין, עליך להגיש בקשה לוויזת סטודנט. ויזת הסטודנט מונפקת עבור מוסד חינוכי ספציפי.

על כל סטודנט להצטייד באישור הרלוונטי שהונפק על ידי מחלקת ההגירה האזרחית. במקרה שסטודנט זר מחליט להחליף מוסד לימוד, יש לקבל אישור שהייה חדש.

המסמכים הנדרשים להנפקת ויזה / אישור כניסה לקפריסין

על מנת ללמוד במוסד להשכלה גבוהה בקפריסין

(א) העתק מאושר כדין של דרכון או מסמך נסיעה אחר, שתוקפו:

(1) לא פחות ממשך הלימודים הצפוי

(2) מינימום שנתיים

(3) במקרה של קטינים, יש להגיש אישור הורים מאושר כדין למקום המגורים המוצע, עם תרגום רשמי ליוונית או לאנגלית.

(4) העתק מאושר כדין של הרישום הפלילי מהרשויות הרשמיות של מדינת התושבות עם תרגום רשמי ליוונית או לאנגלית.

(5) בדיקות רפואיות מקוריות מאושרות כדין להפטיטיס B ו-C, איידס/HIV ועגבת ודו"ח צילום חזה לשחפת מארץ המוצא שתוקפו ארבעה חודשים.

(6) אישור קבלה ממוסד חינוך, לשם רישום לתכנית לימודים, לרבות תיאור תכנית הלימודים הספציפית ומשכה.

(7) קבלת תשלום דמי רישום למוסד החינוכי

(8) העתק מאושר כדין של מכתב אישור ממוסד בנקאי במדינת מגוריו, על יכולתו הכלכלית לכסות שכר לימוד, הוצאות מחיה וחזרה או מסמך מאושר כדין על מלגה, שהונפק על ידי המוסד המעניק, אם זה בארץ מגוריו.

(9) טופס בקשה M58 מלא וחתום ביסודיות.

מסמכים נדרשים להנפקת אישור שהייה בקפריסין, בתוך תקופה של 10 ימים מיום הכניסה לרפובליקה
  1. א) העתק מאושר כדין של דרכון או מסמך נסיעה אחר, עם תוקף של:

(1) לא פחות ממשך הלימודים הצפוי

(2) מינימום שנתיים

משך התוקפה הקצרה ביותר של כל האמור לעיל

(ב) הוכחת ביטוח בריאות מקיף ברפובליקה, למעט אם המבקש מבוטח אוטומטית עם רישומו למוסד החינוך

(ג) בדיקות רפואיות מקוריות להפטיטיס B ו-C, איידס/HIV ועגבת ודו"ח צילום חזה לשחפת מקפריסין חתום וחתום על ידי רופא שתוקפן ארבעה חודשים.

(ד) אישור ממוסד בנקאי ברפובליקה כי המבקש העביר לחשבונו האישי כספים לכיסוי שכר לימוד, לינה והוצאות מחיה לתקופה שבה הוגשה בקשה להיתר שהייה.

(ה) ערבות בנקאית אישית או ערבות בנקאית ממוסד החינוך להוצאות החזרה לארץ מולדתו.

(ו) שתי תמונות דרכון

(ז) קבלת על תשלום בסך 34.17 אירו עבור דמי בקשה

(ח) טופס בקשה M61 מלא וחתום ביסודיות

Need Help?

If you need any assistance, please feel free to contact us through the following form and we will contact you within 24 hours.

יואניס מיכלאקי

מנכ"ל, פרטנר

אלנה פיצילידו

מנכ"ל, שותף