fbpx

8:00 - 19:00

Our Opening Hours Mon. - Fri.

+357 25 660 092

After Hours Call +357 99 345 000 Call Us For Free Consultation

Facebook

Twitter

LinkedIn

​Εκσυγχρονισμός Εγγραφής

Εκσυγχρονισμός Εγγραφής Εκσυγχρονισμός εγγραφής σημαίνει τη διενέργεια εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία προκύπτει από αντικατάσταση υφιστάμενης εγγραφής ή εγγραφών με νέα εγγραφή ή εγγραφές, λόγω διαφοροποίησης της ακίνητης ιδιοκτησίας (όπως π.χ. αν έχουν κτιστεί ή κατεδαφιστεί κτίρια ή αν έχει ανορυχθεί γεώτρηση) και περιλαμβάνει εγγραφή κοινόκτητης οικοδομής και κοινόκτητων μονάδων οικοδομής. Με βάση τις τροποποιήσεις του Νόμου το 2011, εκσυγχρονισμός εγγραφής μπορεί να γίνει είτε μετά από αίτηση του/των εγγεγραμμένου/ων ιδιοκτήτη/ών, είτε αναγκαστικά από τον Διευθυντή, ο οποίος μπορεί να ενεργήσει αυτεπάγγελτα, είτε μετά από αίτηση της αρμόδιας Αρχής, είτε μετά από αίτηση προσώπου, που έχει συμφέρον στην ιδιοκτησία, περιλαμβανομένου ενυπόθηκου δανειστή ή...

Continue reading

Eνημέρωση σε σχέση με την Εγγραφή Κυπριακής Εταιρείας – Ποια τα ωφελήματα;

Ενημέρωση σε σχέση με την Εγγραφή Κυπριακής Εταιρείας – Ποια τα ωφελήματα ; Η Κύπρος ως χρηματοοικονομικό κέντρο Η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004. Η νομοθεσία της, συμπεριλαμβανομένης και της φορολογικής νομοθεσίας, είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη – ΟΟΣΑ (OECD). Η εναρμονισμένη και σταθερή φορολογική νομοθεσία διατηρεί και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ως χρηματοοικονομικό κέντρο. Δεν υπάρχει πλέον διάκριση μεταξύ μιας τοπικής κυπριακής εταιρείας και μιας εταιρείας διεθνών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, η βάση της φορολογίας αλλάζει με την υιοθέτηση...

Continue reading

Redomiciliation of a Cypriot Company

Prior 2006 Cypriot companies could not switch to other Jurisdictions, this has become possible after Cyprus Parliament voted Law 124(I)/2006. In order for a company to be transferred to another Jurisdiction must satisfy two criteria. Firstly it need to obtain the consent of the Registrar and secondly it need to apply to another jurisdiction for the transfer. Get approval from the Registrar. The company’s memorandum must contain provision of allowing a company to switch jurisdictions and if it does not the company should amend the memorandum and articles of association and add the provision that the law requires. As soon as the provision...

Continue reading

Investing in Forex

Investing in overseas currencies is a noticeably new street of making an investment. There are appreciably fewer people are aware about this market than there are human beings aware about several other avenues of making an investment. buying and selling foreign money, also called forex, is the most rewarding funding market that exists. There are numerous elements that make this genuine among which, a hit foreign exchange traders earn realistic income of one hundred plus percent each month. in comparison to a number of the better known funding markets together with corporate stocks, that is an remarkable go back on...

Continue reading

Cyprus Forex Company Formation

Cyprus Forex Company Formation Foreign exchange trading is a new type of market where investors and investment firms conduct business. Forex is trading over the counter where buyers and sellers conduct forex transactions. Cyprus is an attractive destination for forex companies due to its tax regime and EU member status and also due to its regulations that have proved as one of the most reliable jurisdictions for FX companies. Furthermore after the changes in EU law and regulations non EU regulated FX companies cannot operate in European Union therefore the is a trend of new FX companies forming in Cyprus. Changes in the...

Continue reading

Cyprus Investment Program – Family Members

The application process The decision of the Council of Ministers provides for the grant of Cypriot citizenship to the spouse as well as to the financially dependent adult children (eighteen years old and above) of the investor. The most important thing of the abovementioned is that neither the spouse, nor the children are obliged to meet any financial criteria. The decision regulates that adult children of an investor are considered as financially dependent, if they are students up to the age of 28 and are attending an institution of higher education aiming to obtain a diploma or an undergraduate or a master’s degree. In...

Continue reading

Michalaki, Pitsillidou & Co Law Firm has now expanded its relationships with eight (8) more Free Zones in UAE.

Michalaki, Pitsillidou & Co Law Firm through its associates its expanding its services in eight (8) different Free Zones in UAE and this offers the flexibility of choosing the most right one for each case – always targeting the ultimate result, which is to meet the clients’ needs and wants to the best possible extent. Michalaki, Pitsillidou & Co Law Firm can offer its assistance for the following Free Zones: 1.Ras Al Khaimah (RAK) Free Trade Zone 2.Jebel Ali (JAFZA) Free Zone 3.Fujairah Creative City Free Zone 4.Dubai World Central (DWC) Free Zone 5.Dubai Silicon Oasis Free Zone 6.Dubai Healthcare City Free Zone 7.Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Free...

Continue reading

ΕΦΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τι πρέπει να γνωρίζετε ;

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Κεφ. 224 (Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος, προβλέπεται ότι, κάθε πρόσωπο το οποίο έχει παράπονο κατά οιασδήποτε διαταγής, ειδοποίησης ή απόφασης Διευθυντή του Κτηματολογίου, που διενεργήθηκε, δόθηκε ή λήφθηκε δυνάμει των διατάξεων του Κεφ. 224, δύναται να υποβάλει έφεση στο Δικαστήριο το οποίο είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο του τόπου του ακινήτου. Η έφεση, σύμφωνα με το άρθρο 80, μπορεί να υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης στο πρόσωπο αυτό, της διαταγής, ειδοποίησης ή απόφασης. Περαιτέρω το άρθρο 80 προβλέπει ότι, το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει πάνω στη έφεση που θα υποβληθεί...

Continue reading

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις κοινόκτητες οικοδομές και ποια τα καθήκοντα και οι εξουσίες της διαχειριστικής επιτροπής;

Cyprus real estate lawyers

Κανονισμοί και Διαχειριστική Επιτροπή Τι πρέπει να γνωρίζετε ; Σύμφωνα με το άρθρο 38ΙΘ του Κεφ. 224 (Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος προνοείται ότι οι κοινόκτητες οικοδομές ρυθμίζονται και διέπονται από κανονισμούς. Οι κανονισμοί αυτοί βέβαια ασχολούνται με τον έλεγχο, λειτουργία, διαχείριση, διοίκηση, χρήση και κάρπωση των μονάδων της κοινόκτητης ιδιοκτησίας και ρυθμίζουν τα δικαιώματα, και επιπλέον τις υποχρεώσεις και τις σχέσεις των κυρίων των μονάδων αναφορικά με την κοινόκτητη οικοδομή και την κοινόκτητη ιδιοκτησία. Οι ιδιοκτήτες - κύριοι των μονάδων των κοινόκτητων οικοδομών μπορούν να συντάξουν κανονισμούς και μπορούν να τους τροποποιούν, να τους αναθεωρούν, να τους αντικαταστούν...

Continue reading

Cyprus Investment Program on the basis of subsection (2) of section 111A of the Civil Registry Laws of 2002-2013

A non-Cypriot citizen, who meets one of the following economic criteria (A), either personally or through a company/ companies in which he/ she participates as a shareholder - proportionally based on the percentage of participation, or even as a high-ranking senior manager of a company/ companies that meets one of economic criteria (A), may apply for the acquisition of becoming a  Cypriot through Naturalization by exception. A high-ranking senior manager may apply, provided that he/she receives such a remuneration that generates for the Republic tax revenue of at least €100,000 for a three year period and provided that this tax has already been paid...

Continue reading
Translate »
GET IN TOUCH