Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις κοινόκτητες οικοδομές και ποια τα καθήκοντα και οι εξουσίες της διαχειριστικής επιτροπής;

Cyprus real estate lawyers

Κανονισμοί και Διαχειριστική Επιτροπή Τι πρέπει να γνωρίζετε ; Σύμφωνα με το άρθρο 38ΙΘ του Κεφ. 224 (Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος προνοείται ότι οι κοινόκτητες οικοδομές ρυθμίζονται και διέπονται από κανονισμούς. Οι κανονισμοί αυτοί βέβαια ασχολούνται με τον έλεγχο, λειτουργία, διαχείριση, διοίκηση, χρήση και κάρπωση των μονάδων της κοινόκτητης ιδιοκτησίας και ρυθμίζουν τα δικαιώματα, και επιπλέον τις υποχρεώσεις και τις σχέσεις των κυρίων των μονάδων αναφορικά με την κοινόκτητη οικοδομή και την κοινόκτητη ιδιοκτησία. Οι ιδιοκτήτες - κύριοι των μονάδων των κοινόκτητων οικοδομών μπορούν να συντάξουν κανονισμούς και μπορούν να τους τροποποιούν, να τους αναθεωρούν, να τους αντικαταστούν...

Continue reading

Cyprus Investment Program on the basis of subsection (2) of section 111A of the Civil Registry Laws of 2002-2013

A non-Cypriot citizen, who meets one of the following economic criteria (A), either personally or through a company/ companies in which he/ she participates as a shareholder - proportionally based on the percentage of participation, or even as a high-ranking senior manager of a company/ companies that meets one of economic criteria (A), may apply for the acquisition of becoming a  Cypriot through Naturalization by exception. A high-ranking senior manager may apply, provided that he/she receives such a remuneration that generates for the Republic tax revenue of at least €100,000 for a three year period and provided that this tax has already been paid...

Continue reading

Be a Cypriot with the guidance of our Cyprus Immigration Lawyers

Be a Cypriot - Our Cyprus Immigration Lawyers and Legal Consultants can assist you in the procedure   Cyprus, with its warm and stable climate and convenient geographical position, is considered a very attractive location for residence. Also, the investment landscape in Cyprus is desirable due to the islands well qualified labour force and a reliable transport and telecommunications system. Cyprus having some of the most beautiful beaches in the Mediterranean, 57 of which carry the eco-label Blue Flag, Cyprus is also the home of many historical monuments such as the Kourion Archaeological Site and the Neolithic Settlement of Choirokoitia, which are included...

Continue reading

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΕ ΑΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ Τι πρέπει να γνωρίζετε ;

Cyprus real estate lawyers

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΕ ΑΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ Τι πρέπει να γνωρίζετε ; Οι συνιδιοκτησίες σε ιδανικές μερίδες είναι πολύ συνηθισμένες στο νησί μας.  Συνήθως η τέτοια συνιδιοκτησία σε ιδανικές μερίδες είναι αποτέλεσμα κληρονομικής διαδοχής όπου, οι κληρονόμοι, αντί να συμφωνήσουν στην μεταξύ τους διανομή ακίνητης ιδιοκτησίας εγγράφονται ως συγκύριοι σε ιδανικές μερίδες της ίδιας ακίνητης ιδιοκτησίας. Αυτό πολλές φορές το βλέπουμε στις περιπτώσεις όπου οι κληρονόμοι δεν συμφωνούν μεταξύ τους η περιουσία χωρίζεται σε ίσα μερίδια.   Συνιδιοκτησία επίσης σε ιδανικές μερίδες υπάρχει για παράδειγμα, και στις περιπτώσεις των λεγομένων μισών οικοπέδων όπου, δύο ξένοι μεταξύ τους, αποφασίζουν να αγοράσουν ένα οικόπεδο να κτίσουν από μία κατοικία...

Continue reading

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εγκλωβισμένοι αγοραστές

cyprus business lawyers

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι Εγκλωβισμένοι Αγοραστές ενυπόθηκων ακινήτων σύμφωνα με τον Νόμο, αρ. Ν.139 (I)2015,. Ο νόμος αυτός βρίσκει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση που ακίνητο ή μέρος αυτού βαρύνεται με σύμβαση, η οποία έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 ή έχει κατατεθεί σε αυτό δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, με σκοπό τη μεταβίβαση του ακινήτου το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης επ’ ονόματι του αγοραστή. Άρα ο νόμος αυτός δεν βρίσκει εφαρμογή σε αγοραπωλητήρια έγγραφα τα οποία δεν έχουν δεόντως κατατεθεί στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Αφού...

Continue reading

Whats is needed for the formation of a Cyprus Company

WHAT IS NEEDED FOR THE FORMATION OF A CYPRUS COMPANY NAMING YOUR COMPANY You must choose a company name.  Change of name at any time is allowed. INCORPORATION Incorporation normally takes seven to ten working days from the time that the necessary documentation is presented to the Cyprus' Registrar of Companies. AUTHORISED SHARE CAPITAL No legal requirements as to the minimum and maximum authorized share capital.   It is recommended that the authorized share capital is at least € 1.000 divided into 1.000 shares of € 1:- each. The share capital of a company can be increased and decreased at any time. SHARES AND SHAREHOLDERS Under Cypriot law even...

Continue reading

Investing in Forex

Investing in overseas currencies is a noticeably new street of making an investment. There are appreciably fewer people are aware about this market than there are human beings aware about several other avenues of making an investment. Buying and selling foreign money, also called forex, is the most rewarding funding market that exists. There are numerous elements that make this genuine among which, a hit foreign exchange traders earn realistic income of one hundred plus percent each month. in comparison to a number of the better known funding markets together with corporate stocks, that is an remarkable go back on...

Continue reading

Obtain a Forex licence in Cyprus

Obtain a Forex license in Cyprus- Cysec   The Law 144(I)/2007, provides the provision of Investment Services, the exercise of Investment activities, the operation of regulated Markets and other related Markets. “Investment Firm” or "IF" means a person that operates under an authorization granted by the Cysec, (the authority) and provides one or more investment services to third parties or/and performs one or more investment activities on a professional basis, and includes a CIF. Conditions for granting a CIF Authorization   Prior authorization by the Cysec The Commission shall not grant a CIF authorization if it is not fully satisfied that the company that...

Continue reading

Cyprus Legal Rights and Processes when Defrauded by Forex Companies Registered in Cysec

Cyprus Legal Rights and Processes when Defrauded by Forex Companies Registered in Cysec Foreign exchange fraudis any trading scheme used to defraud traders by convincing them that they can expect to gain a high profit by trading in the foreign exchange market. Frauds might includechurningof customer accounts for the purpose of generating commissions, selling software that is supposed to guide the customer to large profits,false advertising etc. CY SEC The Cyprus Securities and Exchange Commission  (CySEC) provides public access to information regarding the process for how to obtain a CIF authorization as well as listed the current and past CySEC authorized companies. List of current 'Cyprus Investment Firms' (CIFs) List...

Continue reading

Termination of a Contract

Termination of a Contract Following are some cases where a contract can be terminated: 1.A contract becomes terminated through performance  where both parties have fully performed their contractual obligations. If one party does not fully perform the contract this will amount to a breach of contract and the other party may have a claim for damages unless the contract has been frustrated. If the non-performance amounts to a repudiatory breach (breach of condition) the other party will be released from their obligations. Where a contract is one where the price is payable on completion, then completion is generally required in order to terminate the contract. This is often expressed...

Continue reading
Translate »