Κατάθεση Σύμβασης Πώλησης Ακινήτου (Πωλητήριου Εγγράφου), Σύμβασης Εκχώρησης και Σύμβασης Εκχώρησης Εξασφάλισης​

Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος Αρ. 81(I)/2011   Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) ΝόμοςΑρ. 81(I) του 2011, τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2011, σε αντικατάσταση της προηγούμενης νομοθεσίας, που ρύθμιζε την ειδική εκτέλεση των Συμβάσεων Αγοράς. Η νέα νομοθεσία εισάγει πρόνοιες για ενίσχυση και αναβάθμιση της προστασίας του αγοραστή, νοουμένου ότι αυτός καταθέτει τη σύμβαση πώλησης στο Κτηματολόγιο για να διασφαλίσει ότι το αντικείμενο της πώλησης θα εγγραφεί εντέλει στο όνομά του, είτε με τη μεταβίβασή του από τον πωλητή, είτε με ειδική εκτέλεση. Με τον όρο «ειδική εκτέλεση», νοείται η εγγραφή του ακινήτου στο όνομα του αγοραστή, κατόπιν...

Continue reading

Recent decision of the Council of Ministers for the revision – Cyprus Investment Programme

The recent decision of the Council of Ministers for the revision of the Cyprus Investment Programme that was taken on the 13th of February 2019.   The brief outline of the changes of the Programme with immediate effect, are the following: According to the Programme the investor should have made the necessary investments during the 3 (three) years preceding the date of the application and must retain the said investments for a period of at least 3 (three) years from the date of the naturalization. However, the Council of Ministers added the provision that the investor may replace the investment during the...

Continue reading

Πρόσφατη απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου – Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, η οποία λήφθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2019   Οι αλλαγές με άμεση ισχύ είναι οι εξής: Σύμφωνα με το Πρόγραμμα ο/η επενδυτής/επενδύτρια θα πρέπει να είχε προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα 3 (τρία) έτη που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης και να διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον 3 (τριών) ετών από την ημερομηνία πολιτογράφησης. Όμως, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει προσθέσει τη διάταξη ότι ο/η επενδυτής/επενδύτρια έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την επένδυση του/της εντός της αναφερόμενης περιόδου, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση από...

Continue reading

The Importance of Car Accident Photos

A good proof of the cause for a car accident, are the photos from the scenery of the occurrence!  By having that you can also proof the matters that contributed and the extent of damages that victims suffered. Photos of an accident can reveal injuries, property & vehicle damages and also some important details that you may not note but could be relevant to your claim, such as traffic signs and some potential witnesses. Furthermore, when memory is not helping the case, photos of the scene can help you remind of details that you have forgotten. You can use your photos of...

Continue reading

Benefits when incorporating your company at Dubai and UAE Free Economic Zone

One of the attractive destinations for investment purposes investors and entrepreneurs should definitely consider Dubai, the most cosmopolitan and developed city in the Middle East and North African Countries. Dubai and UAE created FEZ (Free Economic Zone) with the purpose to facilitate the cooperation between other countries and United Arab Emirates and to attract foreign investments in the country. There are more than 30 free industrial zones and it is very important to take into consideration your business activity type and all the specific requirement for each zone before choosing appropriate one for registration of your business. Free economic zone...

Continue reading

Forex Lawyers

A lawyer is an essential part of any business structure and forex industry is not an exception. Forex lawyers can provide their advisory and assistance on the process of iincorporation of the company and its administration with the local legislation compliance. This includes the preparation of all necessary documents and its submission according to the relevant government institutions from the initial stage of incorporation to change of company structure during the company’s existence. Forex lawyer is an expert in CySEC Application and Licensing meaning the preparation of the application required for initial submission to Cyprus Security and Exchange Commission for obtaining...

Continue reading

Why do you need a Real Estate Lawyer in Cyprus ?

Real Estate Lawyers in Cyprus Real Estate Lawyers in Cyprus are important for successful results in real estate related matters. First of all, they have deep knowledge of the property law, they are familiar with potential unsuspected difficulties, and will look out for your investment or purchase and your interest. Buying Purchasing a property can be a discouraging task, especially when you are a first-time home buyer. A real estate lawyer can help with almost every aspect of the purchase. Real estate purchase contracts are plain documents with legal jargon. A real estate lawyer will ensure that you understand all terms in the...

Continue reading

What is Cyprus Corporate Lawyers?

Cyprus Corporate lawyers are involved in advising businesses on their legal issues including negotiation, drafting and review of contracts and/or agreements regarding their client’s business’s needs. Primary Responsibilities of a Cyprus Corporate Lawyers is to make sure that the transactions of their client are in compliance with the law. They should advise about the negative effect that might be created after researching the law involved by that transaction. Another duty a corporate lawyer might have is to ensure that the legal decision of their client is not going to affect the company sales of the upcoming months. Corporate Lawyers are also...

Continue reading

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Επενδυτή/ Επενδύτριας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017 Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Επενδυτή/ Επενδύτριας   Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και καταβάλλονται τέλη ύψους €2.000. Για την υποβολή της αίτησης για Πολιτογράφηση θα πρέπει να διευθετείται εκ των προτέρων σχετικό ραντεβού. Καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή για υποβολή, αν δεν έχει διευθετηθεί εκ των προτέρων σχετικό ραντεβού.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Στο Υπουργείο Εσωτερικών κατατίθενται απαραιτήτως τα πρωτότυπα έγγραφα καθώς και ένα αντίγραφο όλων των εγγράφων. Τα έγγραφα τα οποία πρέπει απαραιτήτως να κατατεθούν είναι τα εξής: Συμπληρωμένος ο «Κατάλογος Εγγράφων Αίτησης Επενδυτή»...

Continue reading

Cyprus Investment Programme: Guidelines for the Submission of the Investor’s Application

CYPRUS INVESTMENT PROGRAMME on the basis of subsection (2) of section 111A of the Civil Registry Laws of 2002-2017 Guidelines for the Submission of the Investor’s Application   The application for the Naturalization by Exception needs to be submitted at the Ministry of Interior and the amount of €2.000 as fees will need to be paid. For the submission of the application an appointment will need to be arranged beforehand. No application will be accepted for submission, if an appointment has been arranged beforehand.   DOCUMENTS At the Ministry of Interior, the original documents should be submitted, along with a photocopy of all the documents. The...

Continue reading
Translate »