Νομική διαδικασία άμβλωσης – Κύπρος

abortion procedure by law cyprus

Οι αμβλώσεις ή αλλιώς εκτρώσεις, αποτελούν μία διαδικασία αρκετά συχνή στη σύγχρονη κοινωνία. Γενικά η συγκεκριμένη πράξη είναι ποινικά κολάσιμη πράξη! Ωστόσο η νομοθεσία προβλέπει αριθμό περιπτώσεων όπου η άμβλωση θεωρείτε δικαιολογία ή ακόμη και επιβεβλημένη πράξη.   Η απόπειρα άμβλωσης από κυοφορούσα γυναίκα, με βάση το νόμο καταγράφεται ως εξής: «Γυναίκα που κυοφορεί ή όχι, η οποία με σκοπό να επιφέρει αποβολή στον εαυτό της, παίρνει παράνομα δηλητήριο ή άλλο επιβλαβές πράγμα, ή χρησιμοποιεί βία οποιουδήποτε είδους ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ή επιτρέπει να χορηγηθεί σε αυτή ή να χρησιμοποιηθεί πάνω της ο,τιδήποτε από τα αναφερόμενα πιο πάνω, είναι ένοχη κακουργήματος και...

Continue reading

Τελεία στις ανεξέλεγκτες Κυπριακές υπηκοότητες

changes cyprus investment programme

Νέα πρόταση αλλαγής σχετικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Σχέδιο της Κύπρου, με σκοπό τη δημιουργία σωστής διαδικασίας ελέγχου και την αλλαγή απόψεων – δυσφήμισης- όσο αφορά τη δικαιοδοσία του Κυπριακού Διαβατηρίου σε υποψήφιους τρίτων χωρών (χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Το Υπουργικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών μετά από συνεδρία που πραγματοποιήθηκε τέλη Ιουλίου για το συγκεκριμένο θέμα, ενέκριναν την απόκλιση ατόμων υψηλού ρίσκου, δηλαδή άτομα με πολιτειακό αξίωμα στο παρόν ή στο παρελθόν (τελευταία 5 χρόνια) και σε άτομα που έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε τρίτες χώρες. Δείτε παρακάτω αναλυτικά, ποια πρόσωπα αντιπροσωπεύουν τα Άτομα υψηλού ρίσκου. Άτομα υψηλού ρίσκου: Άτομα με πολιτειακό αξίωμα ...

Continue reading

Cyprus Pink Slip

Pink Slip is about temporary residence permit in Cyprus and basically allows Non-European Union passport holders to extend their stay in the island. The period that Pink Slip allows, is more than 3 months (90 days). Additionally, it enables tourists and visitors to extend their stay, despite the duration of their primary visa. Must be noted that the application has to be done before visa expires. Applications must be applied to the Immigration Department of the city that the candidate lives. The approximate period of the Pink Slip issuance is 3 months and once it is applied, there is an allowance...

Continue reading

Cyprus Yellow Slip

Cyprus Yellow Slip

Cyprus Yellow Slip (or Certificate of Registration) is applied by European Union (EU) and European Economic area (EEA) citizens in order to write in for work, to stay or live as visitors in the Republic of Cyprus. Holders of Yellow Slip in Cyprus have the same rights as Cypriot Citizens, full rights of stay and re-entry in the country, work and engage in business activities. There are 2 different types of application forms between European and non-European citizens and their families. The overall period from the submission of the application to the issuance of the certificate, is approximately 4 months from...

Continue reading

Αιτητής Σχεδίου Εστίας; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις!

Το Σχέδιο «Εστία» έχει ως κύριο Στόχο, να βοηθήσει στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων των δανειοληπτών με οικονομικές δυσκολίες, για την καλύτερη διαχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας του τραπεζικού συστήματος! Το συγκεκριμένο σχέδιο, αφορά αιτητές και συν-δανειολήπτες κόκκινων δανείων ή/και συν-ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας, οι οποίοι πληρούν τα πιο κάτω συγκεκριμένα εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια: Δανεια: Εξασφαλισμένα δάνεια με υποθήκη κύριας κατοικίας. Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις €000. Αγοραία αξία: Προκύπτει μέσω του μέσου όρου δύο εκτιμήσεων από ανεξάρτητους εκτιμητές που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης, καθώς και μίας επιπρόσθετης εκτίμησης 30 ημέρες μετά τη λήξη της...

Continue reading

Cyprus Investment Programme

As a part of its policies aiming to further encourage Foreign Direct Investment and to attract high net worth individuals to settle and do business in Cyprus the Council of Ministers established the "Cyprus Investment Programme". On the 13.2.2019 the Council of Ministers purposing, to ameliorate the “Cyprus Investment Programme”, introduced new criteria and terms based on which non–Cypriot entrepreneurs/ investors and members of their families may submit applications in accordance with the provisions of the “Programme”. According to the relevant decision of the Council of Ministers the revised “Programme” is put into effect from the date of its publication in the...

Continue reading

Deposit of Contract of Sale of Immovable Property

​​The Sale of Land (Specific Performance) Law No. 81(I)/2011   The Sale of Immovable Property (Specific Performance) Law, No. 81(I)/2011 entered into force on the 1st of August 2011, replacing the previous Legislation, regulating the specific performance of Sale Contracts. The new legislation introduces provisions for the enhancement and upgrading of the protection of purchasers, provided that they deposit the sale contract with the appropriate Lands Office, in order to safeguard that the object of the sale shall be finally registered in their names, either through the transfer thereof by the vendor, or through the procedure of specific performance. The term "specific performance",...

Continue reading

Κατάθεση Σύμβασης Πώλησης Ακινήτου (Πωλητήριου Εγγράφου), Σύμβασης Εκχώρησης και Σύμβασης Εκχώρησης Εξασφάλισης​

Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος Αρ. 81(I)/2011   Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) ΝόμοςΑρ. 81(I) του 2011, τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2011, σε αντικατάσταση της προηγούμενης νομοθεσίας, που ρύθμιζε την ειδική εκτέλεση των Συμβάσεων Αγοράς. Η νέα νομοθεσία εισάγει πρόνοιες για ενίσχυση και αναβάθμιση της προστασίας του αγοραστή, νοουμένου ότι αυτός καταθέτει τη σύμβαση πώλησης στο Κτηματολόγιο για να διασφαλίσει ότι το αντικείμενο της πώλησης θα εγγραφεί εντέλει στο όνομά του, είτε με τη μεταβίβασή του από τον πωλητή, είτε με ειδική εκτέλεση. Με τον όρο «ειδική εκτέλεση», νοείται η εγγραφή του ακινήτου στο όνομα του αγοραστή, κατόπιν...

Continue reading

Recent decision of the Council of Ministers for the revision – Cyprus Investment Programme

The recent decision of the Council of Ministers for the revision of the Cyprus Investment Programme that was taken on the 13th of February 2019.   The brief outline of the changes of the Programme with immediate effect, are the following: According to the Programme the investor should have made the necessary investments during the 3 (three) years preceding the date of the application and must retain the said investments for a period of at least 3 (three) years from the date of the naturalization. However, the Council of Ministers added the provision that the investor may replace the investment during the...

Continue reading

Πρόσφατη απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου – Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, η οποία λήφθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2019   Οι αλλαγές με άμεση ισχύ είναι οι εξής: Σύμφωνα με το Πρόγραμμα ο/η επενδυτής/επενδύτρια θα πρέπει να είχε προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα 3 (τρία) έτη που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης και να διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον 3 (τριών) ετών από την ημερομηνία πολιτογράφησης. Όμως, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει προσθέσει τη διάταξη ότι ο/η επενδυτής/επενδύτρια έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την επένδυση του/της εντός της αναφερόμενης περιόδου, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση από...

Continue reading
Translate »