Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης για έκδοση Άδειας Μετανάστευσης

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017 Οδηγίες Υποβολής Αίτησης για έκδοση Άδειας Μετανάστευσης   Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.292 και ημερομηνίας 13.9.2016 προβλέπει ότι τόσο ο/η επενδυτής/επενδύτρια, όσο και τα ενήλικα μέλη οικογένειας του/της επενδυτή/επενδύτριας θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας παραμονής. Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα (είτε επενδυτής/επενδύτρια, είτε μέλος της οικογένειας του) δεν είναι ήδη κάτοχος άδειας παραμονής θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση Άδειας Μετανάστευσης στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νομών ταυτοχρόνως με την αίτηση για Πολιτογράφηση. Όσον αφορά στην...

Continue reading

Cyprus Investment Programme: Guidelines for the Submission of an application for the acquisition of an Immigration Permit

CYPRUS INVESTMENT PROGRAMME on the basis of subsection (2) of section 111A of the Civil Registry Laws of 2002-2017 Guidelines for the Submission of an application for the acquisition of an Immigration Permit   The Decision of the Council of Ministers dated 13.9.2016 provides that the investor and his/her adult family members, prior to their naturalization as Cypriot citizens, must hold a residence permit in Cyprus. If the applicant (either investor or family member) does not already hold a residence permit, he/she may apply for an Immigration Permit on the basis of Regulation 6 (2) of the Aliens and Immigration Law, simultaneously with...

Continue reading

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Μελών Οικογένειας Επενδυτή/ Επενδύτριας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017 Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Μελών Οικογένειας Επενδυτή/ Επενδύτριας   Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 81.292 και ημερομηνίας 13.9.2016 καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία η κυπριακή υπηκοότητα μπορεί να παραχωρηθεί στον/στη σύζυγο ή συμβίο/συμβία του/της επενδυτή/επενδύτριας, καθώς στα οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα παιδιά του, στους γονείς καθώς και στα ανήλικα παιδιά του. Για περισσότερες πληροφορίες δέστε το έγγραφο «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_13.9.2016-ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών». Οι αιτήσεις του/της συζύγου/συμβίου/συμβίας, των οικονομικά εξαρτώμενων ενήλικων παιδιών και των γονέων του/της επενδυτή/επενδύτριας υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών...

Continue reading

Cyprus Investment Programme: Guidelines for the Submission of Applications by the Family Members of the Investor

CYPRUS INVESTMENT PROGRAMME on the basis of subsection (2) of section 111A of the Civil Registry Laws of 2002-2017 Guidelines for the Submission of Applications by the Family Members of the Investor   According to the Decision of the Council of Ministers dated 13.9.2016 as well as the relevant legislation the citizenship in Cyprus can be granted to the spouse or partner of the investor and to his/her parents, financially dependent adult children and minor children. For further information please see the document “CYPRUS INVESTMENT PROGRAMME_13.9.2016-INVESTOR FAMILY MEMBERS” posted on the website of the Ministry of Interior. The applications of the spouse or partner of the...

Continue reading

Cyprus Investment Programme: Investor’s Family Members

CYPRUS INVESTMENT PROGRAMME on the basis of subsection (2) of section 111A of the Civil Registry Laws of 2002-2017 Investor’s Family Members   The Decision of the Council of Ministers dated 13.9.2016 provides for the grant of the citizenship in Cyprus to the spouse or partner of the investor, to the parents of the investor and to the financially dependent adult children of the investor as well. The minor children of the investor have the right to acquire the citizenship according to the provisions of section 110 (3) of the Civil Registry Law. Moreover, it is noted that, according to the provisions of...

Continue reading

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα: Μέλη Οικογένειας Επενδυτή/τριας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017  Μέλη Οικογένειας Επενδυτή/ Επενδύτριας Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.292 και ημερομηνίας 13.9.2016 προβλέπει, επίσης, την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας στον/στη σύζυγο ή συμβίο/συμβία του/της επενδυτή/επενδύτριας, στους γονείς του/της επενδυτή/επενδύτριας καθώς και στα οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα τέκνα του/της. Δικαίωμα απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας έχουν και τα ανήλικα τέκνα του/της επενδυτή/επενδύτριας, βάσει του άρθρου 110(3) των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων. Τα μέλη της οικογένειας του/της επενδυτή/επενδύτριας (δηλαδή οι γονείς του/της επενδυτή/τριας, τα οικονομικά εξαρτώμενα παιδιά του/της (άνω των 18 ετών) καθώς και τα ανήλικα...

Continue reading

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με βαση το εδαφιο (2) του αρθρου 111Α των περι Αρχειου Πληθυσμου Νομων του 2002-2017 Βασικός στόχος της οικονομικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η περαιτέρω ενθάρρυνση άμεσων ξένων επενδύσεων και η προσέλκυση φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση τους στην Κύπρο. Βασικοί παράγοντες που καθιστούν την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις είναι η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, το αξιόπιστο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, το σταθερό φορολογικό σύστημα και οι συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας που επικρατούν στη χώρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και διαπιστώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει καταρτίσει και...

Continue reading

CYPRUS INVESTMENT PROGRAMME

CYPRUS INVESTMENT PROGRAMME on the basis of subsection (2) of section 111A of the Civil Registry Laws of 2002-2017 One of the main objectives of the economic policy of the Republic of Cyprus is to further encourage Foreign Direct Investment and to attract high net worth individuals to settle and do business in Cyprus. Key factors that make Cyprus an attractive destination for investment, is the highly specialized human capital, the reliable legislative and regulatory framework, the stable tax system and the safety and stability conditions prevailing in the country. Within this framework and taking into account the strong investor interest, the Government of...

Continue reading

Right of Choice to the Co-Owners on Immovable Property

IMMOVABLE PROPERTY  (TENURE, REGISTRATION AND VALUATION) LAW

 (CAP 224)

 

25.-(1) Subject to the provisions of Article 26, when the owner of an indivisible shareholding in immovable property makes a statement to the Department of Lands and Registry that he has agreed to sell it to a person who is not a co-owner in the same property, the transfer of that portion shall not be recorded unless:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΥΡΙΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος (ΚΕΦ.224)

 

25.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26, όταν κύριος εξ αδιαιρέτου ιδανικής μερίδας επί ακίνητης ιδιοκτησίας προβεί σε δήλωση ενώπιον του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ότι συμφώνησε να πωλήσει αυτήν σε πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένος συγκύριος στην ίδια ιδιοκτησία, η μεταβίβαση της μερίδας αυτής δεν εγγράφεται εκτός αν

Translate »